Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
bloed met geweld door de aderen drijft. Maar de eerste gol-
vingen bruisen nog door de wijde kanalen der pia mater heen
zonder de hersenen te treffen '), allengs echter dringt de be-
roering in de hersenen door, dieper steeds en dieper, zoodat
eerst de hersenschors en later ook de inwendige hersendee-
len er door worden getroffen. En hiermede gaan de verschijn-
selen hand in hand; levendige werking van het voorstellings-
vermogen met ongestoord bewustzijn, langzaam verlies van
het controleerend bewustzijn (veroorzaakt door de storing in
het orgaan, dat zoowel de „radix" van de fantasie en het
geheugen, als het orgaan van het zelfgevoel is) en daaruit
volgend verlies van de vrije beschikking over den voorraad
kennis en herinneringen, welke men bezit — en eindelijk
volslagen gevoelloosheid.
Het kan ons plan niet zijn al de vormen der krankzinnig-
heid te bespreken; wij missen de noodige kennis, om het ter-
rein der psychiatrie met vasten tred te betreden. Tot een
juist begrip der p.sychose komt het ons echter dienstig voor
de hoofdgroepen dier ziekten in 't kort hier te behandelen.
Zooals vanzelf spreekt, kiezen wij ons ervaren medici tot
leidslieden maar wij zijn toch in de gelegenheid geweest
meer dan eens de juistheid der door hen waargenomen feiten
door eigen waarneming in te zien.
De eerste groep mag wel den naam dragen van: „krankzinnig-
heid door toeval*. Zij ontstaat bij menschen, wier zenuwstelsel
tot dusver normaal was, en meestal tengevolge van oorzaken,
die de natuur diep geschokt hebben: gemoedsaandoeningen,
ziekten, verwondingen enz. Zooals de erfelijkheid weinig deel
heeft aan haar ontstaan, zoo vertoont de ziekte ook weinig
neiging om zich door erfelijkheid voort te planten. Gezond-
') Zie boven bl. 102.
V. Kraflt Ebing, Kiaepelin, Griesinger, e.