Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
physiologie maakt, hoe meer men er toe komt, de verschijn-
selen, welke men vroeger aan eene levenskracht toeschreef,
op scheikundige en natuurkundige wetten terug te brengen;
dat het dus maar eene kwestie van tijd kan zijn; dat het
eindelijk moet lukken, het bewijs te leveren, dat het geheele
levensproces niets anders is dan eene zeer samengestelde bewe-
ging, welke geheel en al beheerscht wordt door de krachten
der levenlooze natuur. Ons dunkt, dat de geschiedenis der
physiologie juist het tegendeel leert. Wij beweren, dat het tegen-
deel waar is. Hoe dieper, veelzijdiger, grondiger wij in de levens-
verschgnselen trachten door te dringen, des te meer komen wij tot
de overtuiging,dat versehijnselen,die wij reeds physisch en chemisch
meenden te verklaren, van veel ingewikkelder aard zijn en
voorloopig met alle mechanische verklaring spotten" Er zijn
voorloopig nog eigenschappen genoeg, waardoor, om ons tot
de elementaire deelen, de cellen, te bepalen, eene levende
plantencel zich van eene doode onderscheidt. Geven wij het
woord aan de heeren Oudemans en De Vries „In elke
plantencel bevindt zich, ten minste gedurende een zeker tijd-
stip harer ontwikkeling, een week doorschijnend lichaam. Dit
lichaam draagt den naam van protoplast en is het eenige
standvastige deel van alle levende cellen. De protoplasten zijn
de zetels der levensverschijnselen, de dragers van het leven.
De stof, waaruit de protoplasten bestaan, draagt den naam
van protoplasma. Dit protoplasma vertoont overal in het
plantenrijk, zoowel in zijn voorkomen als in de veranderingen,
die het onder den invloed van verschillende reagentia onder-
gaat, dezelfde eigenschappen" (bl. 1—4). Dit protoplasma
heeft veel te doen in de levende plant. De ademhaling is een
zijner functies, en deze functie , houdt met den dood der proto ■
plasten op;" bij die ademhaling worden voortdurend „bepaalde
') G. Bunge, Mechanismus und Vitalismits, Vortrag.
') Leerboek der Plantenkunde, Dl. I, Physiologie.