Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
Vergelijken wij met deze beschouwingen van v. Krafft
Ebing, waarvan elkeen, voor zooverre het de droomen betreft,
de waarheid aan zich zeiven constateeren kan en bevestigen
moet, met hetgeen de H. Thomas in de Summa en in zijn
Comment, in Arist. {De Sommo et vigilia, De Sommis) uit
elkander zet, dan vindt men eene bijna volmaakte overeen-
stemming in zienswijze, wat den slaap en het droomen betreft,
en dringt zich de overtuiging aan ons op, dat de Doctor
Angelicus ook aan de overeenstemming tusschen droom en
krankzinnigheid moet gedacht hebben, daar hij meer dan eens
den waanzin ter sprake brengt, wanneer hij over het droomen
spreekt.
De H. Thomas kent: 1° den diepen slaap, „waarin niet
alleen de zintuigen, maar ook de voorstellingen aan banden
liggen, wat vooral plaats heeft, wanneer iemand, na veel
gegeten of gedronken te hebben, begint te slapen;" 2" den
lichteren slaap, waarbij „voorstellingen opdagen, die echter
verwrongen en ongeordend zijn, wat bij koortslijders voor-
komt;' en 3° den halfslapenden, half wakenden toestand, die
geordende voorstellingen doet droomen, „zooals bet vooral
geschiedt tegen het einde van den slaap' Hij schrijft dien
toestand, waarin men begint te denken, dat men droomt,
daaraan toe, dat de „algemeene zin" (sensus communis), d. i.
die zin, waarmede onze zelfkennis verbonden is, „gedeelte-
lijk vrij wordt.'
Het slapen en waken noemt de Doctor Angelicus „functi-
on es sensus communis', werkingen van den algemeenen zin
Hij stelt deze toestanden dus afhankelijk van dat orgaan, het-
welk als het ware het middelpunt der hersenen moet vormen,
om de zeer juiste reden, „dat iets, hetwelk verschillende zin-
tuigen tegelijk treft, in een gemeenschappelijk middelpunt
') Summa I, Q. LXXXIV, art. YIH.
De somno et vigilia, L. III.