Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
van hetgeen ze werkelijk waarnemen overeen. Een speldeprik
wordt in den droomende tot een degenstoot, de drukking der
dekens tot een berghoogen last ; slaapt hand of voet, dan ver-
keert hij in den waan, dat zijne ledematen verlamd zijn, terwijl
het gevoel van angstige beklemming, dat met eene storing
der ademhaling verbonden is, hem doet droomen, dat men hem
levend begraaft. Deze en soortgelijke beelden, die toch uit
werkelijke gewaarwordingen ontspruiten, vindt men bij de
krankzinnigen terug.
Een ander punt van overeenkomst is verder de niet
zelden voorkomende verdubbeling van het eigen ik. De
eigene gedachten worden aan een ander in den mond ge-
legd, zooals wij in den droom onze eigen contrast voorstel-
lingen aan vreemde personen toeschrijven, waarmede wij dan
beginnen te disputeeren. Zoowel in den droom als in de krank-
zinnigheid doorleeft men toestanden, welke met alle werkelijk-
heid of mogelijkheid in strijd zijn, zonder dat er twijfel aan
de werkelijkheid opkomt — tenzij dat hier een lucidum inter-
vallum plaats laat voor het denkbeeld, dat men krankzinnig
is, en dâdr een oogenblik van half wakenden toestand de
gedachte mogelijk maakt, dat men droomt.
De oorzaak van dit verschijnsel ligt bij iemand die droomt
daarin, dat de hoogere psychische werkzaamheid, welke oor-
deelt en redeneert, uitgesloten is dat en de zintuigen geene con-
trole kunnen uitoefenen, wijl zij voor de buitenwereld gesloten
zijn. Bij den zielszieke is deze correctuur, dit onderscheid
maken tusschen werkelijkheid en begoocheling, onmogelijk,
wijl het psychisch orgaan ziek en daardoor het bewustzijn
gestoord en door subjectieve waarnemingen vervalscht is ....
De verklaring van vele genezenen doet eene gelijksoortige
storing van het bewustzijn tijdens den droom en gedurende de
krankzinnigheid veronderstellen. Hunne geheele ziekte komt
hun voor als een droom, dien zij zich bij hun ontwaken nog
herinneren.'