Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
bl. 15) uitdrukkelijk zegt en v. KrafFt Ebing bij herhaling
beweert, „het orgaan van het bewustzijn" of om juister te
spreken het orgaan van het zinnelijk zelfgevoel, waaraan in
den mensch het redelijk bewustzijn verbonden is?
Wij stellen deze vraag, omdat, naar het ons voorkomt,
eene begripsverwarring tot de localisatie van het bewustzijn
in de hersenschors heeft geleid. Wanneer n. 1. beweerd wordt:
„Das Bewustsein repraesentiren die in der Zeiteinheit im wissen-
den Ich gegenwärtigen Vorstellungen", dan ligt in die woor-
den eene verwarring van het gekende met het kennen zelve. Niet
de voorstelling zelve of de som der voorstellingen op een
bepaald tijdstip, maar het weten, dat deze voorstellingen hic et
nunc aanwezig zijn, is het wezen van het bewustzijn.
Daartoe behooren dus twee zaken: ten eerste de voorstel-
ling — en het zinnelijke gedeelte daarvan is zeker de functie
der hersenschors — en ten tweede het weten, het kennend
waarnemen der voorstelling. Voor dit kennend waarnemen
is een zinnelijk waarnemen noodig en het is niet doenlijk
dezelfde hersendeelen te belasten met de zinnelijke gewaar-
wording hunner eigene werking. Zelfs dan wanneer men op-
entop materialist wil zijn en blijven, moet men minstens
een onderscheid maken tusschen deelen der hersenschors, welke
bepaald met het bewaren der voorstellingen belast zijn, en
andere hersendeelen, welke die voorstelling als hic et nunc
aanwezig zinnelijk waarnemen: tusschen het orgaan, dat de
voorstellingen bewaart, en dat, hetwelk dienstbaar is aan het
bewustzijn.
Overigens schijnen de jongste onderzoekingen deze wijze van
zien te bevestigen en het orgaan van het zinnelijk bewustzijn
minder in de schors dan in centrale hersendeelen te zoeken.
Wij zullen zien, dat ook de studie der krankzinnigheid tot
hetzelfde besluit leidt.
Er is wellicht niets geschikter om ons een blik te doen
slaan in het geestesleven der krankzinnigen dan de herin-