Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
het orgaan zelve veranderd is, moeten zij wel een of andere
storing in 't orgaan veronderstellen. Zij komen dan tot eene
moleculaire verandering, welke door verandering in de voe-
ding ontstaan kan, en zij doen een beroep op de scheikunde
der toekomst, om ons die verandering te leeren kennen.
Onredelijk is die veronderstelling in geenen deele. Organische
verandering moet er zijn; is met het bloote oog hiervan niets te
ontdekken, dan moet het mikroskopisch en chemisch onderzoek
met kracht ter hand genomen worden. Dat men aan eene
storing in de voeding 'en derhalve aan eene verandering in
de fijnste deelen der weefsels denkt, ligt voor de hand, als
men nagaat, hoe vaak bloedaandrang, bloedarmoede, bloedver-
giftiging enz. met blijvende of voorbijgaande verschijnselen
van waanzin gepaard gaan, en bedenkt, dat het aanbrengen
en verdeelen der voedingsstoffen door het geheele lichaam
eene der hoofdfunctiën van 't bloed is. Van den anderen
kant laten zich ook andere oorzaken van den waanzin met
storing in de voeding best overeenbrengen. Zoo b. v. de ge-
volgen van overprikkeling van het zenuwstelsel, waarbij meer
kracht verbruikt wordt en derhalve eene sterkere stofwisseling
geëischt wordt, dan de voor eene normale functie berekende
bloedvaten kunnen bezorgen. Insgelijks gaat de ontsteking
der hersenen, die vooral bij langdurige hersenziekten ook voor
het ongewapend oog zichtbaar wordt, met storingen in den
bloedsomloop gepaard en kan een abnormale drukking op de
hersenen (abcès, contusie, verdikking van schedel) den normalen
bloedsomloop storen. Meer echter dan dat deze meening wel
iets voor zich heeft, kan men voorshands niet beweren.
Eer wij verder gaan, wenschen wij de aandacht van den lezer
■een oogenblik te vestigen op de wondervolle wijze, waarop
de hersenen, ons edelste orgaan, beschermd zijn en hoe er
voor gezorgd is, dat ze in weerwil van hare teederheid veel
kunnen verdragen. Vooreerst zitten ze besloten in de harde