Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
deel aan zijne kinderen zal nalaten. Xn gebenrt het dikwijls,
dat zich bij de afstammelingen niet dezelfde zenuwkwaal of het-
zelfde zenuwlijden voordoet maar een ander, en even dik-
wijls, dat de kinderen zich door een of ander bijzonder sterke
drift of passie onderscheiden. Ook de geneesmiddelen, welke
eene overprikkeling van het voorstelHgsvermogen tot kalmte
brengen en aan welke men dus eene werking op het zenuw-
stel moet toeschrijven, hebben dikwijls hetzelfde gevolg, wan-
neer ze bij overprikkeling der driften aangewend worden.
De lichamelijke gesteltenis, welke den eenen meer tot droef-
heid geneigd maakt en den anderen gemakkelijk in toorn doet
ontsteken, heeft den naam temperament of karakter ontvangen,
en vroeger sprak men van een sanguinisch, lymphatisch tem-
perament enz., wijl men de hoofdoorzaak van deze toestanden
aan bloed, lymphe enz. toeschreef In onze dagen zou men
daarvoor verschillende toestanden van het zenuwstelsel aan-
sprakelijk stellen, maar de verdeelingen en onderverdeelin-
gen der temperamenten zijn zoo talrijk geworden, dat zelfs
de voorstanders der oude school er geen weg meer mede wis-
ten, en datj het derhalve dubbel gerechtvaardigd is, die ge-
heele nomenclatuur op den wetenschappelijken rommelzolder te
zetten. Intusschen blijft het waar, dat het van den toestand
der zenuwen afhangt, in welke stemming men zich het ge-
makkelijkst en het meest bevindt, en evenals de verstandelijke
aanleg kan op die wijze eene praedispositie voor eene of
andere drift erfelijk van den eenen op den anderen overgaan.
Misschien zijn op dit gebied de voorbeelden der erfelijkheid
nog veel talrijker dan op het terrein der andere hersen-
functiën.
Over de zonderlinge theorieën, welke de moderne anthro-
pologische school op dit punt verkondigt, hopen wij later te
spreken. Toch achten wij het niet ondienstig hier te herhalen,
wat wij in den loop van dit hoofdstuk ontwikkelden.
7