Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
wende beweging, evenals elke andere beweging in ons lichaam,
aan de innervatie door de zenuwen te danken heeft. Wij
handelen dus volgens dezelfde beginselen als de oude wijs-
geeren, indien wij den zetel der driften in de hersenen plaat-
sen. Hiermede is echter ongeveer alles gezegd, wat de mo-
derne physiologie er van weet. Het blijft intusschen waar,
dat het hart zeker het eerst den weerslag gevoelt van elke
emotie, die ons aangrijpt; daarvoor dienen de tallooze zenuw-
draden, die met dit orgaan verbonden zijn. Deze zenuwen
behooren gedeeltelijk tot het zoogenaamde sympathische ze-
nuwstelsel en hangen met het ruggemerg samen, terwijl
andere draden van de zoogenaamde zwervende zenuw afkom-
stig zijn en dus aan de hersenen ontspringen. Even waar
blijft het tevens, dat het aandeel van het hart aan de be-
weging der driften voor elkeen het best merkbaar is, terwijl
reeds zijne beschermde ligging in de stevige borstkas ons
leert, dat het als een der noodigste en edelste organen moet
beschouwd worden. Eedenen te over, dunkt ons, om aan alle
uitdrukkingen, die het hart als den zetel der genegenheid
bestempelen, een blijvend recht van bestaan te verzekeren.
Een bevestiging voor de huidige meening, dat vooral de zenu-
wen en hersenen bij de driften een werkzaam aandeel hebben,
vinden we in de erfelijkheid. Heeft iemand door buitenspo-
righeden van allerlei aard zijn zenuwstel geschokt — en de
waanzin volgt dikwijls genoeg om te bewijzen, dat 't vooral
het zenuwstel is, hetwelk geleden heeft — dan is het zeer
waarschijnlijk, dat hij een slecht zenuwstelsel als droevig erf-
bloed de Toedingsstoffen nit het darmkanaal opneemt en naar het hart
brengt, terwijl het bloed nu naar alle deelen des lichaams gaat, welke
gevoed moeten worden. Zij kenden echter den kringloop van het bloed
niet en namen aan, dat het bloed door dezelfde aders heen en terug stroomde.
') Landois, o. c., vermeldt echter ook de meening, welke aan het hart
eene, van allen zenuwinvloed onafhankelijke, automatische beweging
oeschrijft.