Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Het spreekt van zelf, dat binnen het gebied van elk de-
zer driften wederom eene verscheidenheid heerscht, welke door
den aard van het voorwerp nader bepaald wordt, en 't is
deze laatste onderverdeeling, die meestal in de medische
werken meer op den voorgrond treedt.
Na deze meer wijsgeerige beschouwingen laat zich nu de
vraag naar de organen der driften en vooral naar het cen-
traal orgaan niet afwijzen. De nieuwere wetenschap heeft
echter op deze vraag geen voldoende antwoord. De ouden
hielden het hart voor het centrale orgaan der driften, en zij
kwamen tot dit besluit, minder door theoretische beschou-
wingen dan wel door waarneming. Volgens hen moest het
centrale orgaan dat zijn, hetwelk bij alle driften „veranderd
wordt'; want zonder eene verandering (wij zouden zeggen
physico-chemische werking) in het orgaan achtten zij even-
als wij eene organische werking onbestaanbaar. En nu waren
de versnelde of vertraagde hartkloppingen iets, wat bij
elke drift 't beste merkbaar is. Daarbij kwam nog, dat de
medici dier tijden het hart als oorsprong van alle beweging
in het lichaam aanzagen en de scholastici die meening van
hen overnamen. Het wetenschappelijk getij is sedert dien
verloopen en wij moeten de bakens verzetten. Zooals wij
van de oude wijsgeeren leerden, dat wij in de hersenen
moeten localiseeren, maar bij de nieuwere physiologen naar
het hoe der locahsatie vroegen, zoo nemen wij uit de
oude wijsbegeerte de overtuiging mede, dat we in het
lichaam naar den zetel der verschillende driften moeten zoe-
ken en vragen aan de nieuwere wetenschap naar de plaats,
waar we dien moeten zoeken. En de aanwijzing luidt dan zeer
bepaald: dat het hart, enkel en alleen als orgaan beschouwd,
niet het beginsel van beweging („principium motus") maar
het orgaan is voor den bloedsomloop dat zijne voortstu-
') Den ouden was ook deze functie niet geheel en al onbekend. Inde
commentaren op Aristoteles lezen wij nog (De somno et vigilia), dat het