Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
noodig hebben, normaal te doen functioneeren; de drift kan
oorzaak zijn eener oogenblikkelijke verstandsverbijstering.
Van den anderen kant is, zooals wij reeds in een vorig
artikel deden opmerken, de wil dikwijls de oorzaak of aan-
leiding van het ontstaan der driften, doordat hij een of
ander voorwerp, óf werkelijk aan de zintuigen ter waarne-
ming voorstelt óf het beeld daarvan in het voorstelhngsver-
mogen te voorschijn roept. Ligt daarbij de aandoening der
drift rechtstreeks in de bedoeling van den wil, dan is er van
oorzaak sprake; zijn er andere motieven, welke het beeld of
de werkelijkheid voor oogen brengen, dan mag de wil slechts
de aanleiding heeten tot het ontstaan der driften.
De ouden onderscheiden de driften in twee hoofdgroepen,
naarmate zij een goed tot voorwerp hebben, hetwelk gemak-
kelijk of moeilijk te bereiken is. De eene groep draagt den
algemeenen naam van „apj^etitus concupiscibilis": begeerver-
mogen, de andere dien van „appetitus irascibilis," waarvoor
wij weerstandsvermogen zouden willen schrijven, wijl St. Thomas
{Summa, I, Q. LXXXI, art II) in deze driften het vermogen vindt
om aan verderfelijke en vijandige invloeden weerstand te bieden
(^„ad resistendum corrumpentibus et contrariis"), terwijl de eerste
neigingen dienen om wat ons goed is te verkrijgen en wat ons
schadelijk is te vluchten („inclinatio ad consequendum con-
venientia et refugiendum nociva"). Den ouderlingen samen-
hang dezer twee groepen geeft de Doctor Angelicus zeer
juist aan met de woorden: „Het weerstandsvermogen is als
het ware de verdediger van het begeervermogen ... En daar-
om spruiten alle driften van dit vermogen uit die van het
begeervermogen voort en vinden ook in deze weder hun einde'
ilbid.).
Tot de eerste categorie worden gerekend: liefde en haat,
verlangen en afkeer, vreugde en droefheid; tot de tweede:
stoutmoedigheid (audacia) en vrees, hoop en wanhoop en
toorn.