Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
door de voorstelling daarvan (phantasma), door welke iets ons
in beeld tegenwoordig wordt gesteld. De bloote tegenwoordig-
heid is echter niet voldoende om de aandoeningen in ons op
wekken, wanneer wij niet tevens ons het voorwerp als nuttig,
aangenaam, schadelijk, bereikbaar enz. voorstellen, m. a. w.
wanneer het organische schattingsvermogen niet op zinnelijke
wijze ons met de waarde van bet voorwerp der drift bekend
maakt. En hier ligt het onderscheid tusschen de driften bij den
mensch en bij de dieren. Het schattingsvermogen der dieren blijft
een instinctmatig opvatten van het zinnelijk nuttige of schadelijke,
van het aangename of onaangename (aestimativaj. Bij den
mensch daarentegen is het orgaan van het schattingsvermogen
levend door eene redelijke ziel, en daarom wordt de zinnelijke
kennis de grondslag eener redelijke kennis (cogitativa). Tege-
lijkertijd heeft dan de mensch eene geheele reeks van andere
kennis tot zijne beschikking (wet, plicht enz.) en wordt hij
op die wijze in staat gesteld te beoordeelen, of zijn zinnelijk
begeeren al dan niet aanleiding mag worden tot een overeen-
komstig redelijk willen en handelen. Hiermede treedt de drift op
het domein van den wil '). Wijl echter verschillende orga-
nische verrichtingen aan de redelijke kennis voorafgaan, is het
mogelijk, niet slechts dat de aandoening der drift reeds aan-
wezig is, vóórdat onze geest er kennis van draagt, maar zelfs
dat eene of andere handeling reeds het uitvloeisel eener drift
is geworden, vóórdat ons kennend verstand en onze redelijke
wil den tijd gevonden hebben tusschenbeide te komen (de
,motus primo primi" der moralisten). Meer nog, het is moge-
lijk, dat eene opkomende drift zonder ons weten en toedoen
zulk een graad van hevigheid bereikt, dat zij als het ware
alle beschikbare energie in beslag neemt en geen kracht ge-
noeg overlaat om de hersendeelen, welke wij bij het denken
>) Vgl. S. Thomas Summa, I, Q. LXXXI, art. II en verder voor het
vervolg van dit hoofdstuk Summa, Ia Ilae, Q. XX — XXXIX.