Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
verderf geschonken. De driften vjrorden goed of kwaad door
het gebruik, dat de vrije, kennende wil des menschen er van
maakt. ,Passiones animi, prout subjacent imperio rationis et
voluntatis, bonae vel malae moraliter dici possunt; non autem
ut motus quidam sunt irrationalis appetitus. De driften der
ziel kunnen zedelijk goed of kwaad genoemd worden, voor
zooverre zij onderworpen zijn aan de heerschappij van het
verstand en den wil, niet echter als bewegingen van het niet
redelijk begeervermogen' Driften der ziel (,passiones ani-
mi') noemt de heilige leeraar hier de driften: „Wijl de ziel
zoowel kan weten en begrijpen als eenige verandering kan
ondergaan door de verandering van het compositum, daarom
is het noodzakelijk, dat men haar passies volgens de gewone
opvatting van het woord toeschrijve; maar het is zeker, dat
haar de eigenlijke driften niet dan per accidens kunnen toe-
gekend worden' d. w. z. de drift is iets zinnelijks, gaat
gepaard met organische veranderingen en kan dus slechts in
zooverre aan de ziel worden toegeschreven als de mensch, uit
lichaam en ziel bestaande, er door wordt aangedaan.
Het woord „aandoening," als vertaling van „passio," ware
wellicht een juister term dan het meer gebruikelijke „drift.'
Want in waarheid, bij vreugde of smart, bij toorn, bij nei-
ging of afkeer is de aandoening het eerste, wat wij gewaar
worden, en volgt de aandrift tot handelen eerst daarna.
Het voorwerp der driften is iets, wat op eene of andere
wijze onder het bereik der zinnen valt, en de emotie, zonder
welke geene drift bestaat, is in de eerste plaats een verande-
dering, welke in het levende lichaam plaats grijpt. Vandaar,
dat tot het opwekken der drift de zinnelijke tegenwoordigheid
van het object vereischt wordt. Deze tegenwoordigheid kan
echter op twee wijzen verwezenlijkt worden, n. 1. door werke-
lijke aanwezigheid van hetgeen wij begeeren, vreezen enz. of
'1 Summa, Ia Ilae, Q. XXII, art. 1.
2) Ibid.