Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
eigen is. En daarom is de zoon aan den vader gelijkvormig
niet slechts in het karakter der soort maar ook in eigenschap-
pen, die niet noodzakelijk bij de soort behooren (in accidentalibus) ;
doch die gelijkenis strekt zich niet uit tot datgene, wat den
vader persoonlijk eigen is (pure personalia)". Onder dit laat-
ste verstaat de H. Thomas, zooals hij het in de Summa ')
uitdrukt, niet den eigenlijken aanleg, maar hetgeen door oefening
van den aanleg is verworven: de taalgeleerde laat aan zijn
zoon de spraakkunstige kennis niet na, die hij door eigen
studie heeft verkregen (,non enim grammaticus traducit in
filium scientiam grammaticae, quam proprio studio acquisivit").
Zoo modern als de H. Thomas is op het stuk van de
goede eigenschappen, welke geërfd kunnen worden, zoo modern
is hij eveneens in zijne opvatting van de toade eigenschappen.
Uit de dubbele oorzaak, èn dat de ziel haar denkmateriaal
door bemiddehng van het lichaam ontvangt, èn dat zij aan
het lichaam geëvenredigd is, leidt hij af, dat de dispositie der
ziel die des lichaams volgt en dat de kinderen op de ouders
gelijken, niet slechts in de gebreken des lichaams, maar ook
in die der ziel ; en zoo scherp als mogelijk is formuleert hij :
,De melaatsche brengt een melaatsche voort; de podagrist
schenkt het aanschijn aan een podagrist; uit een zinnelooze
wordt een zinnelooze geboren en uit een toornige een toornige"
Het is in vele gevallen moeilijk uit te maken, wat aan directe
erfelijkheid, wat aan besmetting moet worden toegeschreven,
maar het is, helaas, een droevig feit, dat dikwijls op geheel
natuurlijke wijze de zonden der ouders — dronkenschap vooral
en zedeloosheid — zich aan de kinderen wreken, dat lichaams-
kwalen en zielsziekten het gevolg zijn van de uitspattingen der
ouders. Uit een zinnelooze wordt een zinnelooze geboren
(„amens generat amenten"); maar zonden, die de krachten
>) Snmma. Ia Ilae, Q. LX XXI.
Co/«, in Ep. ad Bom.
Summa, Ia, Ilae, Q. LXXXI.