Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
pelijk genoodzaakt zich als een pluralis te beschouwen, zoo veel-
tallig, dat men er duizelig van zonde worden. Die veelheid en
zelfs die tweevoudigheid heeft echter eene goede zijde: meit
heeft altijd ,een ander" bij de hand, op wien men de verant-
woordelijkheid voor een daad kan schuiven, of eene naamlooze-
vennootschap, waarin de eene cel-vennoot den anderen voort-
schuift of voortdrijft en waarin, bij slot van rekening, niemand
de aansprakelijke persoon is. Virchow ') vergelijkt het levend
lichaam met een bijenzwerm, die zich, tot een kluwen vereenigd^
aan een boom vasthecht, en Bernstein beweert, dat men terecht
de cel een elementair organisme noemt en haar de eigen-
schappen van een zelfstandig organisme toekent.
Sommigen nemen in die laatste samenstellende deelen nog een
levensbeginsel aan, en tot hun getal schijnt Virchow te behooren,.
ofschoon hij, ,niet betwijfelt, dat de levenskracht, in mechanischen
zin opgevat, bij slot van rekening toch als de uitdrukking van
eene bepaalde samenwerking van natuur- en scheikundige krach-
ten moet beschouwd worden" Anderen, en hun aantal is.
niet gering, loochenen elke andere krach b dan die, welke in
het laboratorium onder hun bereik valt, en beginnen met een
levensbeginsel in de planten te ontkennen om daarna, conse-
quent zooals ze meenen, die ontkenning ook tot dier en mensch
uit te strekken. Nu is het ons plan weliswaar, hoofdzakelijk
den mensch te bespreken, maar wij kunnen planten en dieren
niet buiten beschouwing laten, omdat het leven van den mensch
dan toch ook een zinnelijk leven en een vegetatief leven
tevens Oflivat en omdat zgn verstandelijk leven tot eene zekere
hoogte met die beide andere in verband staat en daarvan
afhankelijk is.
') Gehirnpaiholoyie.
Die mechanistische Theorie des Lehens,
ä) Yirchow's Archief, geciteerd door Bernstein o. c.