Boekgegevens
Titel: Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Auteur: Lockhart, James
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOG 11-12
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203350
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe oplossing van cubiek-vergelykingen door juiste uitdrukkingen, en ook bij nadering, zonder beproeving of gissing
Vorige scan Volgende scanScanned page
< II >
bij de fijstema's van descartes en euler tot Biquadraten met derzelver
tweede termen worden voortgezet;" in de voorrede van hetwelke hij mel-
ding maakte van de algemeene oplosling door t. simpson. Eenige v/einige
maanden na de uitgave van zijn werk, had hij de eer van den Heer barth\
van heyningen, van Amftetdam, eene mededeeling te ontvangen van eene
algemeene wijze om Biquadraat vergelijkingen op te losfen, voorkomende in
de „Algebra" van kinckhuysen, gedrukt te Haarlem in 1661, en was niec
weinig verwonderd te zien, dat dezelve, in al de voornaamfte punten, over-
eenkwam met de oplosfing van t. simpson, in het jaar 1755 uitgegeven.
Ons voornemen is, regt te d^^ aan den eerften ontdekker. In Enge-
land wordt thomas simpson aangemerkt als de eerfte die eene algemeene Bi-
quadraat vergelijking oploste. Zonder twijfel was hij de ontdekker van de
methode die hij in het licht gaf, en onbekend dat dezelfde oplosfing om-
ftreeks 100 jaar te voren gegeven was. Hij was een man van eene brave
inborst. Zijn mathematifche roem was groot en wel gevestigd. Indien
kinckhuysens' boek aan euler onbekend was, hoe veel te meer mag men
dan hetzelve van simpson onderftellen?
Maar de eer der ontdekking behoort ook aan kinckhuysen niet, maar aan
jan kudde, of joannes hudde, die in het jaar 167a tot Burgemeester van
Amfterdam benoemd werd, en die deze oplosfing in een zeer geleerd werk,
getiteld „de refolutione jequationum" in het jaar 1658 bekend maakte.
kinckhuysèn moet dezelve uit huddes' boek getrokken hebben, en achtte
het waarfchijnlijk onnoodig van hudde melding te maken, dewijl de ontdek-
king nog zoo nieuw, en de naam van den ontdekker algemeen bekend was.
KINCKHUYSEN heeft echter het vraagftuk eenigzins duidelijker opgelost dan
hudde; om welke reden, zoo wel als om dat de oplosfing van Biquadraat
vergelijkingen onaffcheidbaar van het onderwerp van het onderhavige werk
is, wij hetzelve hier zullen inlasfchen, zoo als het door kinckhuysen ge-
geven is. Eerst zullen wij nog aanmerken dat de „Algebra" van kinck-
huysen door Sir isaac newton zeer bewonderd werd, die voornemens was
dezelve in het Engelsch vertaald uit te geven, maar waarin hij verhin-
derd werd , dewijl zijn affchrift van dit werk tegelijk met verfcheidene zij-
ner eigene papieren door eenen brand verteerd werd. Daar zijn verfchei-.
dene vraagftukken in de „Arithmetica univerfalis" van newton, die woord
voor woord uit kinckhuysens' werk vertaald zijn, en letterlijk op dezelfde
wijze opgelost worden als kinckhuysen zulks gedaan had.
Stel x'^-i-px^ + qx--j.rx-j.s=:o
x®-|.rx-f.e = o
x®4-zx-». f— O
x"^ -j- r x^ -H e X®
4.ZX3+ rzx^ + ezx
+ fx® -f.frx-j.ef
x+-f.px3+ qx^+rx + s = o