Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
v a n d a n i e l. 71
I «aren, ja dat men zelfs geene brandlucht aan hen
ruiken konde. Térwyi nu al de vorsten en hovelingen
met eene ftilzwijgende verwondering hen aanflaarden,
riep de nog ontftelde koning uit: „ GehofJ zij de God
„van Sadrach f Mefach en Abednego ! die zijnen er gel
„gezonden heeft, om zijne dienaren te Verlosfcn, wel.
„ke op Hem vertrouwden^ en in dat vertrouwen het
„ koninklijk bevel niet gehoorzaamd, waar veeleer hun-
ne ligchamen ter doodfiraf overgegeven hebben, om
geenen anderen God te aanbidden, dan hunnen God»
„ Hierom geef ik bevel, dat alle volken e 'ti naiiëri, van
„ welke taal ook , die honend of Iditcrehd fpreken Van
„ den God Van Sadrach, Mefach en Abedriego, in ßuk-
„ken gehouwent en in hunne huizen aan de godèi 'ge-
„wijd zullen worden ; dewijl geen ander God zoo oogen-
„fchijnlijk verlosfen kan^ als déze God,^ Ziet hier,
kinderen! welke eene verhevene uitwerking dit won-
der had. t)e God van Israël werd er door verheer-
lijkt, de afgoderij befchaamd gemaakt, deze god-
vruchtige jongelingen van den dood bevrijd, èn de
trotfche Nebucadnezar overtuigd, dat èr éèo God in
den'Hemel Woonde, magtiger dan zijne goden.
Jan. Het was ook eene voortrefFel^kö belijdenis,
en dat van eenen heidenfchen koning, Fadèri
Braafh. De grootheid van het wonder had Ne-
hticadnezar in verrukking gebragt , en daarom deed hij'
deze betuiging; wan: in het vervolg bleef hij toch'
een afgodendienaar.
E 4 Mief-