Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
krings nog het zonnelicht, en van hier wordt het door de bestand-
deelen der lucht naar de aarde teruggekaatst.
De schemering is dus zonnelicht, dat door den dampkring wordt
teruggekaatst naar plaatsen op de aarde, waar de zon niet meer
•schijnt. Hoe hooger nu de dampkring is, des te langer zal ook de
schemering duren. Strekt zich in fig. 39 dampkring lot O uit,
dan is bij A de grens der schemering; als zich de dampkring tot
den buitensten cirkel uitstrekt, reikt de schemering tot H.
fig- 39-
Ontslaan der schemering.
Volgens onderzoek duurt
de schemering zoolang , tot-
dat de zon 16° loodrecht
onder den horizon is. Wan-
neer men zich dus voor eene
plaats een vlak denkt even-
wijdig aan en 16° beneden
den horizon, dan zal dit vlak
de grens aangeven, waarbij
de zon nog schemerlicht geeft
aan die plaats. Den gordel
van 16° breedte tusschen den
horizon en dit vlak noemt men den schemeringsgordel.
Hoe schuiner nu voor eene plaats de zon bij hare schijnbare dage-
lijksche beweging door dien schemeringsgordel gaat, des te langer
duurt ook de schemering. Voor eene plaats aan den evenaar gaat
de zon loodrecht op en loodrecht onder (zie bladz. 18), en der-
halve gaat ze ook loodrecht door den schemeringsgordel. Daar de
zon 360° in 24 uren schijnt af te leggen, zal ze dus in 4 min.
zich 1° bewegen en derhalve in 16 X 4 min. 16° loodrecht onder
den horizon komen. De morgen- en avondschemering duurt dus
aan den evenaar 16 X 4 = 64 min. Voor alle andere breedten
duurt de schemering langer; aan de polen heeft men zelfs eene
schemering van eenige maanden.
Opgave.
1. Maak door eene teekening duidelijk, dat voor ons den 22 Juni de schemering
den geheelen nacht duurt. (Zie of de zon wel 16° onder den horizon komt; laat in
fig. 7 C op 52" breedte liggen.)
2. Hoeveel graden is den 22 Juni des nachts te 12 uren de zon voor ons onder
den horizon? (Door teekening duidelijk Ie maken.)
3. Hoeveel graden is voor eene plaats op 60° zuider breedte den 22 Dec. des
nachts te 12 uren de zon beneden den horizon?
§ 3. De regenboog. De regenboog ontstaat door ontleding van
het kleurlooze zonlicht in de waterdroppels van eene regenbui. Men
kan den regenboog waarnemen, wanneer men zich tusschen de zon