Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
ik geef gaarne toe, dat ik bezig ben mij aan die zonde
medeplichtig te maken. Maai- aan den anderen kant
kan het toch zijn nut hebben, dat personen, die buiten
het onderwijs staan, personen van de maatschappehjke
praktijk, personen, die hun werkkring hebben, of had-
den, in het gewone dagehjksche leven en die zich be-
wegen te midden van den handenarbeid, bijwijlen een
bescheidene fluistering wagen aan het oor van onderwij-
zers en opvoeders en hen opmerkzaam maken op de be-
hoeften, die zich, naar hunne zienswijze, nu en dan
openbaren, naar mate de maatschappelijke toestanden
zich blijken te wijzigen. En vermeet ik mij dit dan te
dezer plaatse, dan doe ik dat het liefst in mijne betrek-
king van bestuurslid van het Museum van Kunstnijver-
heid, opgericht door de Xederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid, en de onlangs daaraan ver-
bondene school. Het geeft mij een eigenaardig standpunt,
nu ik tot onderwerp voor mijn opstel gekozen heb het
teek en onder wijs op de lagere school.
T{jet kan van onze zijde, mannen van nijverheid, niet
te dikwijls en te luide worden herhaald, hoe het tegen-
woordig inderdaad een brandende tijdvraag is geworden,
dat onze natie toch eindelijk algemeener en beter mid-
delen erlange om voorbereid en opgeleid te worden tot
eene voegzame beoefening harer grootere en kleinere
industrieele beroepen. Dat wij hierin bij de meeste andere
rjjken achterstaan, is zoo klaar als de zon; dat dit aan
niets anders te wijten is dan aan onze eigene schuld,
ligt voor de hand; en dat daarvan de geldelijke schade
van duizenden onzer het gevolg is, wordt in alle vakken
van njjverheid maar al te zeer ondervonden. Tonnen