Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
eerst nog liever in grondige geometrische teekenlessen,
don in het dadelyk invoeren van praktischen handenar-
beid, al wensehen wij volstrekt niet dien laatsten ter
zijde gesteld te zien. Waarom kan het eene in, en het
andere buiten de gewone schooluren niet samengaan ?
Vollen vrede hebben wij er mede, dat het zoogenoemde
knutselwerk, dat door zoo velen wordt ter hand geno-
men , hetzij tot ontspanning of tijdverdrijf, hetzij tot het
nuttig herstellen van een of ander voorwerp van huis-
houdelijken iiard, en alzoo als bezuinigingsmiddel, hetzij
ook ter oefening in een bijvak en ter verbetering van
het bestaan, bij de jonge knapen voegzaam worde ge-
leid , opdat men reeds van vroeg afaan daaruit hun
aanleg en richting leere bespeuren en tegelijk hunne
vaardigheid aanwakkere. Vollen vrede hebben wij er
mede, dat elke knaap geoefend worde in een of ander
bijvak, dat hij tot eigen profijt kunne aanwenden in de
vrije uren van zijn ambachtswerk, die anders zoo licht in
verveling en ledigheid worden doorgebracht. Maar aller-
eerst en allermeest zouden wij verlangen, dat ook die
werkzaamheid wierd voorafgegaan door duidelijk zien,
door de omtrekken van alle voorwerpen klaar in zich op-
nemen , door de oefening om die lijnen te kunnen weerge-
ven , door de eigen gedachte in zichtbare vormen te leeren
uitdrukken, door af te beelden wat men gevonden heeft
of vervaardigen wil, door scherpte te geven aan oog,
lenigheid aan vingers, vastheid aan hand, door de grond-
vormen van het regelmatige en schoone bij zich om te
dragen en stoffelijk , en daardoor ook zedelijk, een tegen-
zin te krijgen van het berispelijke en gemeene.
Door onze Yereeniging ter bevordering van het Volks-
onderwijs is, met al de warmte die haar bezielt, het