Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
vooruit te komen. Den middelbaren stand geeft zij talen,
natuurwetenschap, werktuigkennis, wat niet al; geve
zij den lageren voor het minst opmerking, handigheid,
werkkracht. Zij scherpe zijn oog voor zien, leere hem
onderscheiden, leide hem tot oordeelen, leere hem werken—
brenge hem daartoe ook door teekenen. Niet het teekenen
als hoofdzaak boven al het andere, niet het teekenen
als een kunstvak, maar als een oefenings- en arbeids-
middel. Doe zij dat reeds van jongs afaan, zij het nog
zoo weinig, mits grondig; hij zelf zal later de wegen
zoeken tot voortzetting, het zaad zal in goede aarde
gevallen zijn.
AVat het beginsel aangaat, beroep ik mij op nog een
anderen getuige, den Heer H. Bouman, op paedagogisch
terrein een man van gezag, wien wel niemand vertrou-
wen zal ontzeggen ' ^.
Gelijk men weet gaf de Heer Bouman in het begin
dezes jaars in onzen Bode, naar aanleiding eener daar-
toe bepaaldelijk ondernomen reis, een hoogstbelangrijk
verslag omtrent Clauson Kaas en diens ijvervolle be-
moeiing om in Finland, Zweden en Denemarken de
oefening in handenarbeid niet zoo zeer op, maar naast
de school eene plaats in te ruimen in de opleiding der
jeugd. Het blijkt daaruit, hoe ook in het Noorden de
behoefte gedeeld wordt dat de gewone leerstof aange-
vuld worde met meer oefening in zien en doen; en de
Heer Bouman, de vraag besprekend, in hoe ver het
noordsche voorbeeld ook hier te lande navolging verdient,
zet het volgende op den voorgrond: „Ook bij ons,"
schrijft hij, „eischt de lagere school ontwikkeling en
,leiding met het oog op de maatschappelijke bestemming
„der leerlingen. Ook bij ons mag naast de uitsluitend