Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
'baar in de bres springt. Indien de wet aan alle hoofd-on-
derwijzers de verplichting oplegde, om trouw en nauwgezet
aanteekening te houden van hen, die de school verzuimen,
aouden de Christelijk-Nationalen en ültramontanen dan veel
door de vingers zien, met het schoolverzuim het zoo nauw
niet nemen — m. a. w. willens en ■«Qi^ns de wet overtreden?
Die vrees noem ik een beleediging aan het adres van ge-
noemde partijen, waaraan ik mij niet wensch schuldig te
maken. Die partijen beschouw ik als heftige, om den aard
harer beginselen gevaarlijke en verderfelijke, maar daarbij
toch als eerlijke partijen: waren zij in staat te doen, wat
men haar bij voorbaat in de schoenen schuift, zij zouden
-dien naam niet verdienen.
5". Door de invoering der leerplichtigheid zou de con-
currentie der bijzondere school met de openbare onmogelijk
worden.
Eerlijk moet ik bekennen, de portee van dit argument
niet te begrijpen. De kinderen, die thans de bijzondere
scholen bezoeken, zullen die natuurlijk niet verlaten. De
strijd der concurrentie zal dus enkel gevoerd worden over
die duizenden, die tot heden in 't geheel geen ondeiwijs
genoten. En gesteld nu — wat zeker niet te verwachten
is — dat die allen naar de openbare school stroomden , en
de bijzondere scholen volstrekt geen aanwinst kregen, wat
zouden deze laatsten er dan nog bij verloren hebben?
Of bedoelt de tegenwerping, dat met gedwongen onder-
wijs kosteloos onderwijs hand aan hand moet gaan? Doch
wat verstaat men onder kosteloos onderwijs? Kosteloos
ook voor hen, die het zeer goed betalen kunnen? Dat ver-
oordeel ik met u; en art. 3.3 onzer schoolwet acht ik een
afkeurenswaardige bepaling. Of kosteloos alleen voor de
behoeftigen ? Maar dat is immers reeds nu het stelsel onzer
wet, en zal noodzakelijk het stelsel van iedere wet moeten
zijn. Trouwens, den kring van kosteloos onderwijs zou ik