Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
één kleinigheid over 'thoofd zien; dat zij vergeten, wie er
door getroffen zullen worden. Dat de maatregel zou gevoeld
worden ook door hen, die thans reeds vrijwillig hun kinderen
de zegeningen van het onderwijs doen genieten, kan niet
in ernst beweerd worden; hij is dus alleen gericht tegen
hen, die thans hun plicht verzaken. En voor deze houdt
men de vaan der onbeperkte vrijheid omhoog! De ouders,
die hun kinderen het noodige onderwijs onthouden, zijn óf
misdadigers — en voor hen past geen vrijheid maar dwang,
en niets dan dwang — óf zóó diep gezonken, dat zij den
naam van mensch, laat staan van ouders, nauwelijks ver-
dienen , en dat de staat een duren plicht vervult door te
zorgen, dat het jonge geslacht in staat worde gesteld, zich
te bevrijden van dat dwangjuk van maatschappelijke slavernij.
Toen de veepest een dreigend gevaar werd voor de wel-
vaart van ons volk, en de regering maatregelen nam om
die ramp af te wenden van ons land, toen waren er velen,
die weerstand boden en de tusschenkomst van het strenge
gezag noodzakelijk maakten. Waarom hebben de anti-dwang-
mannen toen geen kreten van verontwaardiging geslaakt en
het Nederlandsche bloed beleedigd geacht door de tusschen-
komst van het staatsgezag? Omdat de maatregel inderdaad
noodig was, en het voortwoekeren der ziekte de vreesse-
lijkste gevolgen had kunnen hebben. Welnu! het noodzake-
lijke van den door ons gewenschten maatregel en het gevaar,
dat ons van het voortduren der onkunde te duchten staat,
hebbeji wij aangetoond; en toch blijft gij afkeerig van den
dwang, die alleen in staat is ons te redden!
2". De leerplichtigheid kan niet gehandhaafd worden
zonder de ellendigste dwangmiddelen en de hatelijkste in-
quisitie.
Het is duidelijk, dat de leerplichtigheid geen zin heeft
zonder poenale sanctie; maar moet zij werkelijk op zóó
hatelijke en gewelddadige wijze gehandhaafd worden?