Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
zich niet bemoeit met zaken, die zijn tusschenkomst inder-
daad behoeven, verzuimt hij zijn plicht.
De staat heeft het recht en den plicht, misdaden te
straffen. Welnu! de ouders, die hun kind het onderwijs
onthouden, waartoe de gelegenheid open staat, begaan een
misdaad. De vader, die zijn kind voor zich laat werken
— ik bedoel werken van den ochtend tot den avond, zoo-
dat er geen school voor hem is — is een wezen, dat door
de algemeene verachting moest gebrandmerkt worden, niet
op den rug maar in het aangezicht. Het is geen recht
waarvan zulk een man gebruik maakt, het is een plicht
dien hij met voeten treedt, het is een misdaad dien hij be-
gaat. Waar een misdaad gepleegd wordt, wie zou den staat
het recht durven ontzeggen, om tusschen beiden te komen!
Het is wellicht aanmatigend; maar ik vlei mij, het goed
recht mijner eerste stelling tegen alle argumenten der tegen-
partij gehandhaafd te hebben.
Wij verlaten thans het veld der theorie en betreden dat
der practijk.
Mijn tweede stelling luidt:
„De leerplichtigheid is het eenige afdoende
middel tegen het ten onzent bestaande school-
verz uim".
Tot nu toe vindiceerde ik het goede recht der leerplichtig-
heid, voor het geval dat zij noodig is. Dat dit laatste
werkelijk het geval is, moet thans bewezen worden. Ik
moet aantoonen 1°. dat, waar zij bestaat, de versprei-
ding van het volksonderwijs oneindig algemeener is dan ,
waar zij niet bestaat; 2'. dat de algemeene deelname
aan het volksonderwijs, die thans ten onzent niet gevonden
wordt, niet op zachter wijze kan verkregen worden.
Laat ons zien, hoe de toestand in de verschillende landen is.