Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33 -
Neemt dat ick Khee of Hind gerooft liebb* uyt liet wald 1),
Ën in miju wildbaen ruyta eu lieffelick gestalt;
Soo ben ick altoos thuis, en altoos by de diereu,
Die t' harent Mensch noch Beest, maer mv tot mijuent vieren.
Neemt dat ick uyt Brasil Tapoeyers hebb* ontleent,
Kn blinde Heideuen met Christeu melck gespeent:
H Is swart volck, maer dat swart is vel-diep, en van binnen
Maeck ickse mijns gelijck, dienstbaer, iu blancke sinnen;
Soo passen s' op H gemack van diese voedt en houdt.
Soo doen mijn* JBruyntjens oock, raijn' Wijfjens uyt het woud :
Besiet, hoe vriendelick sy my staen en beluymeu 2).
Als seiden sy: „ Lands-heer, geniet ons groene pluymeu:
Is 't heet, wy keeren u 't beswaeren van den dagh;
Is *t koud, wy decken u voor al dat nijpen magh;
En onsc dienstbaerlieit hanght aeu geen' Jaer-getijden;
Daer dient' er by de Maend; wy konuen doen en lijden
Het rond jaer U}'t en in, met eenerley gelaet,
Wat Eicken, H stercke blad, nauw 's Somers uyt en staet;
Ja, dese trouw munt uyt, en spant haer' fierste krachten
In 't felste vau de locht, in 't langhste van de nachten:
Maeckt staet op vrienden, die op voorspoed niet en gaen,
Maer in den tegenspoed a^s kop're mueren staen".
Twee troppen 3) tel ick hier die sülckeu tale spreken.
En kruysweeghs over een mijn Bosch in vieren breken.
Soo most de deelingh zijn; dat weet de minste Cock,
Eu al dat oyt ontzagh eens Hovemeesters 4) stock.
Twee schot'leu eener sopp' op eene zy te schicken!
Daer soud' een swanger Vrouw, jae bergen, vau verschricken:
Ten minsten slaet het een den liongers lust ter neer:
Soo fier is 't keel-gat self: soo speelt het oock den Heer:
Ick swijgh van andere, die oock liaer weetjen weten,
En houden haer gebruyck soo kosteliek als eten.
'k Heb dan op 't Cruvs gepast, gelijck 't de diskonst noemt:
En vraeght ghy, of ick 's my met reden heb beroemt?
Let op den overhoeck; ghy vindt hem naer den regel
Ju evenredigheid soo vierkant als een tegel;
1) Voor woud. 3) toelonken. 8) Anders troepen. 4) Hofmeester.
HUYGRNS. V. 3