Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 30 -
Komt, wijsen! eet met my, ick sal u niet beswaren
Als met wel gaere spiis en wel betaelde waren:
lek wil u Hofwijck cfoen aenschouwen, of 't te nacht,
Gelijck als Duivels-brood 1), te voorschijn waer gebracht:
Jae meer, ick wil liet u en my oock doen betreden.
Als waer ons gisteren een gansche eew geleden:
'k Wil met kindskinderen goed deelen vdór mijn dood.
Als waer ick Grootevaêr en twee-dry-mael soo groot 2).
Het wereldsche besit en is toch niet als droomen.
En of 't gekomen is, of mogelick te komen,
't En is raaer binnen ons het gen' het schijnt of is,
't Zij by voor-sieningen 3) of by geheugenis.
Dus sal dan Hofwijck zijn, neen (wy zijn hondert jaren
Geboren naer ó) den dagh, dat wy geboren waren)
Dus sien wy Hofwijck staen: Ten Noorden van 't^root spoor
Nae Voorburgh, 't schoone Dorp (of seght'er Steedje 4) voor),
Light een aeusienlick Bosch in mindere gesneden 5);
Vraeght naer de lenghde niet by Hoeden of by Treden:
Die aen den ingangh staet, en siet den uytgangh niet.
En 't eind is verr'genoegh daer 't oogh geen eind en siet.
Een tamme wildernis van woeste schicklickheden;
Soo noemt sich dit vertreck, ter liefde van de Keden
En gulde middelmaet, die ick soo waerdigh honw.
Te tam waer al te stijf, te wild waer al te rouw;
Daer is wat tusschen tween, dat tweederhands begeeren
Voldoen kan, tam en wild, en dit door dat vermeeren:
Gelijck wat etens dorst, wat drinckens honger maeckt,
Gelijck langh slaepen weckt en langh gewaeck vervaeckt.
Den tammen lust voldoen vier wonderlicke dreven
Van Eicken saeghbaer hout, van Boomen die daer streven
Om dickte by der aerd, om hooghten in de lucht.
Om breedten onder weegh en groen en koel gerucht,
'k Heb saeglibaer hout genoemt: maer laet het niemant wagen.
Mijn Trouw-verlaet 6) t' ontdoen, mijn Dreven om te sagen:
1) Anders paddestoelen. 2) Versta: in den tweeden en derden graad.
8) vooruitziciit. 4) Stadje. 5) verdeeld. 6) Versta: fidei commis,
gelijk H- zelf aangeeft.