Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
Haar wordt te laste gelegd, dat ze een algemeene
godsdienst zonder positieven grondslag voldoende acht,
of den malcontenten, die meer begeeren, voor gods-
dienst-onderwijs de verloren uurtjes gunt, als de school-
tijd verstreken is. Dat ze alzoo de godsdienst maakt,
of tot een humaniteits-leer, waarin alle belijdenissen zich
oplössen, of haar althans miskent als bezielend beginsel
van alle opvoeding. Dat men zoo redeneert, daarvan
kan een tal van brochures en kamerdebatten getui-
gen. Bij verreweg de meeste, bij de edelste strijders
tegen de Openbare School is daarom de godsdienst niet
maar een strydleus, maar het waarachtig beginsel van
den strijd.
Drie zaken wenschen we daarom aan te wijzen:
1°. dat eenheid van alle daarop werkende krachten
een onmisbaar vereischte is van een goede opvoe-
ding;
2°. waarom die eenheid in de praktijk vroeger geen
bezwaren vond, en thans zoo het schijnt, wel;
3°. hoe ze evenwel ook thans nog mogelyk is, en de
godsdienstige opleiding bij de bestaande wetgeving
zelfs veel kan winnen.
1. Eene definitie van opvoeding te geven is hier
onnoodig. Haar doel te noemen is voor ons doel zelfs
niet raadzaam; want hieromtrent zijn de meeningen
reeds zeer uiteenloopend. Maar hierin stemmen zeker
allen overeen, dat de opvoeding den geheelen mensch
moet omvatten. Over de verhouding van ziel en lichaam,
over de vermogens der ziel moge verschil van mee-
ning bestaan, ja, men moge de reëeliteit dier onderschei-
dingen erkennen of bestrijden, dit staat bij ieder op-
voeder vast, dat geen enkel vermogen van den mensch
onontwikkeld mag blijven, dat een gezond lichaam, een
helder verstand, een warm gevoel, een edel hart te
zamen een voortreffelijk mensch vormen.