Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
integendeel onder zekere wel te volbrengen voorwaarde
de godsdienstige opleiding veel winnen kan by de
bestaande regeling, en dat daarentegen het tegenwoordig
drijven allergevaarlykst dreigt te worden voor Staat en
Kerk beiden, dan ware daarmede een groot voordeel
behaald. Wij beweren niet, dat daarmede de Schoolwet-
agitatie zou ophouden. Neen, daarvoor is ze te veel
in het belang eener heerschzuchtige partij, die er thans
reeds haar voordeel meê doet.
Maar die partij wordt gesteund door velen, die zich
gaarne van het bondgenootschap met hare bitterste
vijanden zouden willen ontdoen ^ indien ze de godsdien-
stige opleiding der jeugd gewaarborgd vonden. Dat dit
zoo is, blijkt reeds uit de twijfelachtigheid, die bij
sommige bestrijders der Openbare School heerscht, die
zelfs door den Hoofdleider der agitatie erkend wordt.
Velen, wien het waarachtig om de zaak van den gods-
dienst te doen is, huiveren om mede te werken aan
de ontchristelijking der Openbare School. Bij deze moe-
ten wy, haar voorstanders, onze bondgenooten zoeken,
en hen daarom aanwijzen, dat de School om neutraal
te blijven, noch godsdienstloos behoeft te zijn, noch een
Staats-godsdienst predikt; dat de wet noch tot het eene,
noch tot het andere aanleiding geeft; maar integendeel
zich bij uitstek leent, om de godsdienstige opleiding in
de hand te werken.
En zou het nu waarlijk zoo moeielijk zyn, om
daarvan hen te overtuigen, die niet ziende blind, en
niet hoorende doof willen zyn !
Wij zyn begonnen met aan te wyzen, dat de geheele
opvoeding door een zelfden geest moet geleid worden.
Zou dit onmogelijk of zelfs moeielijk zijn met behoud
van de Openbare School? Wij voor ons meenen
zonder haar wel, maar met haar niet. Acht men die
eenheid niet anders mogelijk, dan wanneer de geheele