Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
eenige gezindte, welke ook. Een overwegende invloed
van eenig kerkgenootschap op het onderwijs, zou een
onrechtvaardigheid zijn, een verkrachting van het Staats-
beginsel-
Is die invloed een tijd lang niet te miskennen ge-
weest, dit was als toestand van overgang geen onbil-
lykheid; maar een natuurlyke nawerking van het vroeger
bestaande.
Kan de Staat geen Kerkgenootschap begunstigen,
dan kan hij zich ook niet met het godsdienst-onderwijs
belasten. Maar evenmin kan hij zich aan de volksop-
voeding onttrekken. Het aandeel dat het volk aan de
regeering heeft, de invloed van het onderwijs op de be-
schaving en welvaart der burgers, en daardoor op den
bloei van den Staat, legt dezen den plicht op om te
zorgen, dat er overal voldoend Lager Onderwijs gegeven
wordt, en daar dit blykens de ervaring noch aan de
Kerk, noch aan bijzondere vereenigingen of personen kan
toevertrouwd worden, moest wel de wet bepalen, dat
de overheid met die zorg belast werd.
Voor de eendracht des volks is het bovendien wen-
schelijk, dat het onderwijs overal in denzelfden geest
wordt gegeven. Dan eerst kan het nationaal zijn.
Bijzonder Onderwijs met dien naam te bestempelen,
klinkt naar ons inzicht vrij paradox. Alleen wat voor
de natie in haar geheel bruikbaar is, kan men toch
in waarheid nationaal noemen, en nationaal onderwijs
is daarom alleen mogelijk, wanneer al wat het volk ver-
deelt, daarvan wordt uitgesloten. De Openbare School
moet daarom neutraal blijven op het gebied van gods-
dienstige meeningen.
Maar welke denkbeelden liggen nu bij ons prak-
tisch volk, dat van ouds zoo gaarne alles geformuleerd
ziet, het eerst voor de hand. Gewis deze twee. Of de
Openbare School is godsdienstloos, of zij predikt een