Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Hervorming bracht het vrije onderzoek in eere. Zij
vond krachtigen tegenstand bij meest alle vorsten, en
bij die haar steunden, was veelal belang in het spel.
Die tegenstand was zeer verklaarbaar. Was die bij sommi-
gen van hen het uitvloeisel van godsdienstige overtuiging,
bij de meesten was staatkunde de dryfveer; want te
recht begrepen ze, of vermoedden althans bij instinct dat
vrijheid van godsdienst niet op zich zelve blijft, maar
politieke vrijheid in haar gevolg heeft.
Absolute politieke- en godsdienst-vrijheid was echter
aanvankelijk een denkbeeld, dat slechts in het brein
van deze of gene leefde, die zijn tijd verre vooruit was,
zooals een Willem van Oranje. Een zoo groot denkbeeld
had eeuwen noodig om te rijpen, en reeds gerypt, werd
het gedrukt door stoffelijke overmacht.
De Fransche Revolutie bracht dit beginsel op den
voorgrond, en in onbegrijpelijk korten tijd is het een
staatsbeginsel geworden van het beschaafde Europa,
waaraan zelfs het eeuwen lang gedrukte Spanje geen
weerstand kon bieden. En of men er nu voor of tegen
is, of men er over juicht of jammert, dat beginsel en
als natuurlijk gevolg daarvan de volstrekte of betrekkelijke
scheiding van Staat en Kerk is tot stand gekomen, en
geen reactie is in staat, om de Staatskerk in het leven
terug te roepen. Het onderwijs moest noodzakelijk
den invloed van die omwenteling ondervinden. Ja, de
hervorming van ons lager onderwijs dagteekent uit
den tijd der Eevolutie, ze is zelfs een harer eerste
vruchten.
Aanvaardt men nu den bestaanden toestand,—en men
moet dit wel, of men wil of niet — dan moet men ook
de onafscheidelijke gevolgen daarvan aanvaarden. Be-
staat er geen Staatsgodsdienst meer, heeft ieder burger
zonder onderscheid van geloofsbelijdenis gelijke rechten,
dan kan, dan mag de Staat geen voorkeur geven aan