Boekgegevens
Titel: Tijdstroom der vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot heden, ten gebruike bij de geschiedenissen van Noord-Nederland
Auteur: Lennep, J. van
Uitgave: Te 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1852 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: HB-KZL III AAZ 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203213
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdstroom der vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot heden, ten gebruike bij de geschiedenissen van Noord-Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARING
TIJDSTEOOMKAART DEE YADEELANDSCHE GESCHIEDENIS.
Om een geleidelijk Overzigt te geven van de Geschiedenis onzes Vaderlands,
en het verhand der gelijktijdige gebeurtenissen in de verschillende gewesten aan-
schouwelijk te maken, is onze Historie op deze kaart iii den vorm van stroomen
voorgesteld, die van den tijd der Batavieren tot op den onzen voortloopen, en waarop in
chronologische orde, tusschen eeuwlijnen afgedeeld, de gebeurtenissen vermeld zijn.
poor byvoeging van het getal, geplaatst vóór namen of gebeurtenissen, by
dat nevens de naast voorgaande eeuwlijn op den kant geplaatst, vindt men het
juiste jaartal.
Drie der hoofdstammen : de Batavieren, Friezen en Belgen, die Nederland
het eerst bevolkten, dalen gelijktijdig neder ongeveer 100 jaren vóór Christus.
Kort daarna door de Romeinen aangevallen en deels door hen onderworpen, deels
met hen in bondgenootschap zijnde, vloeit de stroom der Romeinen in de bedding
van dien der Batavieren, zonder deze geheel te overstroomen.
Na gedurige invallen van verschillende volksstammen, vooral tijdens de groote
Volksverhuizing in 400 , is het de stroom der Franken , welke dien der Batavieren ,
Friezen en Belgen opvangt en in zich vereenigt; alleen Friesland maakt eene
uitzondering , daar de tegenstand en herhaalde opstanden met behoud van eigene
Vorsten, dezen stroom zich nog met eenige zelfstandigheid doet voortstuwen door
den grooten Frankischen stroom.
Het eerst ontwikkelt zich uit dien stroom in 69G "het Bisdom Utrecht; en
later, in 900, by de erfelijklieid der groote Leenen, onderscheidene grootere of
kleinere stroomen, als : die van Gelderland, Friesland, Holland en Zeeland,
benevens de Zuid-Nederlandsche gewesten. Deze laatsten, als niet tot ons Vaderland
behoorende, zijn zonder vermelding van gebeurtenissen.
In den stroom van Holland en Zeeland zijn de elkander opvolgende Grafelijke
huizen met verschillende kleuren aangewezen, zonder in zijne richting meer verandering
te brengen, dan door de zamenvloeiing der stroomen van verschillende gewesten
vereischt werd; tot onder Karei V (van 1515 — 3(5) al de stroomen der noordelijke
zoowel als der zuidelijke Provinciën ineenvloeien in den breeden stroom der onder
zijn scepter vereenigde Oostenrijksche en Spaansche Monarchien.
Dit duurde voort tot de Unie van Utrecht in 1579, waarby zich de VH Noord-Nederl.
Provinciën vereenigden en na de afzwering van Filips II in 1581, eene afzonderlijke
Republiek uitmaakten. In den daaruit zich afscheidenden stroom is Friesland,
schoon deel uitmakende van denzelfden Staat, doch bestuurd door een anderen
tak van het vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau, onderscheidenlijk kenbaar tot op de
verheffing van Willem IV tot erfstadhouder der VH vereenigde gewesten.
Ten tweeden male vertoont zich nu de Frankische stroom, thans onder den
naam van Frankrijk, om ons Vaderland van 1810—13 in zich op te nemen.
Terwijl kort na de omwenteling in 1813 de stroomen der Noordelijke en Zuidelijke
Nederlandsche Gewesten tót één te zamen vloeien , by de oprichting van het koninkrijk
der Nederlanden in 1815, om na 15 jaren zich weder af te scheiden en in 1839
twee afzonderlijke stroomen uit te maken.
Aan de rechterzijde is een afzonderlijke stroom, waarin vermeld staan : de
uitvindingen, ontdekkingen, opkomst der steden, die des koophandels, zoo binnenlands
als in de Overzeesche bezittingen, stichtingen van akademiën, maatschappijen en
genootschappen, benevens beroemde en merkwaardige personen, met opgave van
hun geboortejaar vóór en hun sternaar achter hunnen naam, met vermelding
■rtiirin zy uitmuntten. —
De beide gekruiste zwaarden, welke op de kaart worden gevonden, beteekenen
oorlog met oïslag hy: byv. in 939 oorlog met Friesland, en in 1815 slag by Waterloo.