Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
voegde of deskundige, d. i. Uier den Inspecteur, toekomt , zich
tot de Regering te wenden.
Evenzoo zal het " beredeneerd verslag" waarvan hier
sprake is, veel gevoegelijker aan de door ons genoemde
Schoolcommissie worden opgedragen, terwijl voor Rijks mid-
delbare scholen en inrigtingen van gemeentelijk of bijzonder
middelbaar onderwijs in Gemeenten waar geen Schoolcom-
missie toezigt uitoefent, een bijzonder verslag van den In-
specteur aan den Gemeenteraad, in afschrift over te zenden
aan Gedeputeerde Staten, volstaan kan.
Art. hl. De eind-examens, enz.
Kunnen deze examens, daar zij welligt slechts voor de
leerlingen van een zestal Inrigtingen gelden, niet gehou-
den worden op twee of drie plaatsen des lands, door de
Regering aan te wijzen.
De Inspecteurs zouden bij die examina niet slechts toegang
behooren te hebben, gelijk het ontwerp wil, maar de Com-
missie dient dan te bestaan uit den Inspecteur in de Provincie,
waar het examen wordt afgenomen, als Voorzitter, en uit
leden, op zijne voordragt, door den Minister van Binnen-
landsche Zaken te benoemen.
Voor de landbouw-scholen zou dan een afzondeiJijk eind-
examen kunnen worden bepaald, door eene Commissie, op
dezelfde wijze zamengesteld, af te nemen.
Werden ook de Gymnasia in deze Wet begrepen, de In-
specteur dier Inrigtingen zou evenzoo jaarlijks op drie plaat-
sen des lands het voorzitterschap der Commissie bekleeden,
die het eind-examen afneemt der leerlingen, welke naar de
Hoogere scholen wenschen over te gaan. Het daartoe uitge-
reikt diploma zou hun den toegang tot de academische lessen
verschaffen, indien niet, gelijk hierboven werd aangegeven ,