Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
toezigt onderworpen. Bij deze lost dit toezigt zich grooteiideels
op in de zorg voor den goeden gang van het onderwijs. Belioort
hij die toeziet, wetenschappelijke en paedagogische kennis te
bezitten, wat zullen hier Burgemeester en Wethouders, vooral
collegialiter doen, wat niet veel beter de Inspecteur zal ver-
rigten? Maar ook in openbare Gemeente-scholen van middel-
baar onderwijs moet niet aan hen , maar aan speciale commis-
siën — en waarom niet aan de School-commissiën der lagere
scholen — de taak van het toezigt worden opgedragen. In
groote Gemeenten toch zijn die commissiën zelfs in den regel
meer te huis en bevoegd om toezigt over deze dan over de
lagere scholen te houden 1).
Art. 4 6 zonden wij dan aldus willen lezen:
liet toezigt op de Gemeentelijke openbare hurg er scholen en Ge-
meentelijke hoogere burgerscholen en op de bijzondere scholen van
middelbaar onderwijs is, onder het oppertoezigt van onzen Minister
van Binnenlandsche Zaken ^ opgedragen aan:
a. Schoolcommissiën,
b. Inspecteurs.
Bij de Rijksscholen van middelbaar onderwijs, de polytech-
nische school uitgezonderd, en in Gemeenten beneden de 8000
zielen bij alle middelbare scholen, wordt dit toezigt alleen door In-
specteurs uitgeoefend»
De laatste alinea van dit concept vereischt eenige toelichting.
1) De schoolopziener heeft zitting met adviserende stem in de vergade-
ringen der schoolcommissie. Een wetsartikel of eeue dienst-instructie zou
moeten bepalen, dat over zaken, het middelbaar ouderwijs betreffende, in
afzonderlijke vergadering werd gehandeld. Of niet het advies des schoolop-
zieners ook hier, al worde het officieus gegeven, regt welkom in vele
gevallen zijn zal. kan alleen de praktijk beslissen. Indien ik niet voorstel ook
aan de schoolopzieners het toezigt over middelbare scholen op te dragen, is
dit voornamelijk, omdat hunne betrekking, die ze gratis waarnemen, waar-
lijk reeds omvattend genoeg is.