Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
worden afgeHchaft, en dat hier drie schooltijden , te zamen van
zes uren, met een verpoozing van enkele minuten tusschen
elk lesuur, zooveel mogelijk in de open lucht, behooren te
worden ingevoerd. Natuurlijk kan zóó iets niet bij de Wet
worden voorgeschreven.
Reeds hebben wij bij de bespreking der scholen van art.
13, de vrees geuit, dat die Inrigtingen zouden ontaarden in
een gebrekkige soort van Fransche scholen, indien het ont-
werp , zooals het daar ligt, tot Wet werd verheven; welligt
zal dit bezwaar, en met nog meer regt, aangevoerd worden
tegen ons voorstel, om de scholen van art. 16 tot Ge-
meente scholen te maken. Wij vreezen dit echter niet, mits
twee voorwaarden worden vervuld, namelijk deze: op de
scholen van art. 16 wordt geen leerling beneden de 12 jaren
toegelaten (of die niet in het jaar, waarin hij toegelaten
wordt, den 12jarigen ouderdom bereikt,) en ten tweede; aan
geen Gemeentebestuur worde overgelaten van de leervakken
voor de school voorgeschreven, iets af te doen, of daarbij
te voegen, gelijk men dit bij de scholen van art. 13 toeliet.
Wij stellen dan, dat in den regel de jonge lieden op hun
twaalfde jaar vrij goed voorbereid door het elementair onder-
wijs, en ook op de lagere school de eerste beginselen der
Fransche taal hebbende geleerd, op de middelbare school
overgaan ; dat zij daar in den eersten cursus les ontvangen in
al de leervakken der school, uitgezonderd de vakken sub
i, c, h (of i) van art 16 genoemd, dat de 2' cursus daarbij
voegt een drietal vakken, en de derde cursus ook bestemd
wordt voor scheikunde en boekhouden 1).
1) Welligt heeft men zich die scholen van art. 16 ook voorgesteld als voor-
bereiding voor de Gymnasia. Wij achten dit niet raadzaam. De aanstaande
Gymnasiast blijve tot 1 Sjarigen leeftijd op de lagere school met uitgebreid lager
onderwijs en ga van daar naar het Gymnasium , zijn middelbare school.