Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Onder den naam van lagere Industriescholen zouden zij dan
vervangen de burgerscholen sub a van art. 12 van het ontwerp
bedoeld.
Mot het oog op de omstandigheden der jongelieden, voor
wie deze scholen bestemd zijn, kunnen zij alleen des avonds
geopend zijn, en moeten zij geen leerlingen beneden de 13
jaren opnemen. Indien dan de openbare lagere school in
haren avondcursus het rekenonderwijs met de eerste be-
ginselen van wiskunde en van het teekenen behandelt, dan
zal de knaap, die op twaaLQarigen leeftijd de dagschool ver-
laat, nog eerst een jaar lang de avondschool behooren te
bezoeken, en dan, 13 jaren oud, naar de lagere Industrie-
school des avonds overgaan, waar hij des noods tot achtien-
jarigen leeftijd bij afwisseling de lessen in de verschillende
vakken kan bijwonen, naar de behoefte zijner bestemming
als werkman, terwijl hij dan nog de gewone avondschool in
de twee eerste jaren kan genieten, op de avonden niet be-
stemd voor het industriële onderwijs, dat hij behoeft.
En voor den zoon " van den middelmatigen grondbezitter
en pachter?" Och, laat ons opregt zijn! Weet ge, wier kin-
deren in den regel in ons vaderland op het platte land het
meest de klagt veroorzaken over schoolverzuim en vroegtijdig
schoolverlaten? het zijn niet zoo zeer de arme kinderen, maar
de zonen en dochters " van middelmatige grondbezitters en
pachters", die op S) a lOjarigen leeftijd volleerd heeten, en
wier ouders nu reeds op vele plaatsen te velde trekken tegen
"vormleer en natuurkennis" als ongerijmde geleerdheid!
AVij keercu nog eens tot art. 13 terug. Onze bezwaren zijn
overdreven : de burgerschool komt tot stand: burgerdagschool