Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
En toch hebben deze aankomende ambachtslieden en land-
bouwers behoefte aan meer, en bepaaldelijk aan meer praktisch
onderwijs, dan zij het tot nog toe in den regel verkrijgen.
Maar hoe ? Vooreerst in de eenvoudige avondschool der
openbare lagere school, die in de laatste jaren, zeker althans
in Zuid-Holland, in beteekenis reeds veel heeft gewonnen,
en wanneer het schooltoezigt zich voortdurend de zaak aan-
trekt , van nog meer beteekenis worden kan. Indien de knaap
daar het rekenen voortzet met de les in de natuurkennis, en
aardrijkskunde en geschiedenis met zijne taalles herhaalt, dan
zal, naar mate juiste en niet ovei-dreven begrippen van de
])raktische rigting van het onderwijs bij de onderwijzers veld
winnen, alles hem gegeven worden wat het onderwijs hem
schenken kan 1).
Doch er is nog één leervak, dat dan tevens op den
voorgrond treden moet. Het teekenen, toegepast op am-
bachten, is hier dringende behoefte. Reeds heeft sedert
vele jaren, zoo wij ons niet bedriegen, een Kon. besluit in
de groote Gemeenten de oprigting bevolen van teekenscho-
len , maar ofschoon die ook in vele plaatsen gevonden worden,
zijn ze meestal óf te eenzijdig voor artistieke opleiding inge-
rigt , öf door gebrek aan belangstelling krachteloos gebleven.
Deze Inrigtingen kunnen nu bij deze Wet worden georgani-
seerd. Zij zouden kunnen bevatten:
a. het teekenonderwijs in zijne verschillende trappen en
onderdeelen ;
b. onderwijs in de wiskunde;
c. onderwijs in natuur- en scheikunde.
1) Zeer nuttige wenken over eene goede inrigting der volksavondscholen
vindt men o. a. in een werk: " De schaduwzijde der nieuwe wet op het ondermijs.
.\nistcr(lam 1860. bladz. 44.