Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
; Schoolmuseum
■'in ongracht 151 bij de Prinsenstraü
17
AMSTERDAM
" 2" Maar zij moest meer zijn dan enkel herhaling, meer
"dan de gewone Volksschool orn velerlei redenen wezen
"kan, namelijk eene meer speciale beroepsvoorhereiding voor
"den toekomenden ainbachts- en handwerksman. Daartoe zou hun
'■'■schrijven tevens een middel zijn ter oefening in het maken
"van gemakkelijke opstellen in hun bedrijf te pas komende;
"hun rekenen toegepast worden op ambachten en andere be-
"drijven; daarom beginselen van meetkunstig teekenen en
"eenige hoofdbegrippen van werktuigkunde opgenomen wor-
" den; en hun lezen tot voertuig dienen van populaire kennis
"der natuur, wereldkunde en Vaderlandsche geschiedenis. Zoo-
'■ danig was het tweeledig doel onzer Inrigting; —- eene soort
"van Inrigting, welke men wel eens en niet ongepast met
" den naam van middelbare school voor de arbeidende klasse
"bestempeld heeft.
"Hoedanig is nu in de 2® plaats de tienjarige ervaring
"der Commissie geweest?
"Zij kan daarop het tweederlei, schijnbaar/»aradoxe ant-
" woord geven: de onderneming is mislukt, en de onderne-
"ming is geslaagd. Mislukt, indien men het doel vast in het
" oog houdt, en zich voorstelt dat in zijn geheel te moeten
" bereiken, zonder te bedenken dat de onderstelde grondsla-
"gen hebben kunnen ontbreken; geslaagd, zoo als men in
" het dagelijksche leven eene onderneming geslaagd noemt,
"al heeft men ook eenige illusiën, die zoo uitlokkend toe-
" lachten moeten opgeven en eenige percenten van de vooraf'
"beloofde rente aftrekken.
"Als eene illusie heeft men moeten opgeven:
"1° de onderstelling, dat de leerlingen uit de volksschool
"ontslagen worden met voldoende vaardigheid in het lezen,
" schrijven en rekenen. liet grootste gedeelte van hen heeft