Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
land "voor de zonen van middelmatige grondbezitters en
"pachters, aanstaande boeren en boerenknechts 1)."
Gaarne zal ieder zien, dat al de hier opgenoemde jon-
gelieden de kennis verkrijgen, die men hun in dit ontwerp
voorspiegelt, maar of dit in een tweetal jaren mogelijk is,
mag betwijfeld worden.
Gaat men al de leervakken na, dan ziet men, dat, behalve
het sub Ä,c en e genoemde, alles reeds leerstof is of zijn kan
der lagere school van gewoon en meer uitgebreid lager on-
derwijs. Want niets belet, en reeds begint men er mede
in de praktijk, aan de oudste leerlingen dier school leer-
boekjes te geven, waarin de eerste beginselen der staat-
huishoudkunde worden ontwikkeld; landbouwkunde is ge-
noemd onder de leervakken der lagere school, maar wordt,
naar ik meen, in geen enkele openbare school opzettelijk on-
derwezen, en de beginselen van "mechanica en kennis van
werktuigen," immers zooveel die volgens de Memorie van
Toelichting hier bedoeld wordt, kan men op iedere goed in-
gerigte volksschool reeds vinden medegedeeld bij de les in de
kennis der natuur.
Eindelijk het hoetseren, een uitstekende oefening voor toe-
komstige kunstenaars, vordert vóóroefeningen in teekenen,
die verder gaan, dan het hand- en regtlijnig teekenen, waar-
van hier sprake is.
Maar men verlieze niet uit het oog, dat wij hier te zorgen
hebben voor kinderen der gewone volksschool, voor aan-
staande ambachtslieden, die geen uitgebreid lager onderwijs
hebben genoten, noch genieten kunnen. De regering wijst op
1) Dat deze scholen bestemd voor Gemeenten boven de 10.000 zielen hoogst
zeldzaam deze laatste rnbriek van leerlingen zullen bevatten, ook niet " in het
noorden vau bet Landkomt mij vrij zeker voor.
2