Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
zal, geloof ik, ieder die de praktijk kent, moeten toegeven.
Doch er is meer. De bijzondere Inrigtingen, thans bekend
onder den naam van Fransche Scholen, Instituten, enz. gaan
in den regel niet verder en kunnen niet verder gaan, dan het
onderwijs in de beginselen der vreemde talen, der wiskunde
enz. en blijven dus binnen de grenzen der Wet op het lager
onderwijs. Over het algemeen zijn het ongelukkige instellin-
gen, die reeds door de "Wet van 13 Aug. 1857 met spoedigen
ondergang bedreigd, nu zullen herleven onder de schaduw
van het middelbaar onderwijs. Want als er slechts aan het
Instituut voor één vak een bevoegde is tot het geven van
middelbaar onderwijs, dan is de Instelling eene middelbare
geworden, of kan zich aldus betitelen, al zijn hare leerlingen
ook knapen van zes tot acht jaren, die het meest onderwijs
in lezen, schrijven , rekenen behoeven 1). En dit bezwaar drukt
te meer, omdat juist de Fransche scholen aan die kunstge-
leerdheid en dat gebrek aan beginselen lijden , en die Inrig-
tingen toch zoo zeer in de smaak der ouders vallen, dat het
te duchten staat, dat Gemeentebesturen nu op nieuw zulke on-
doelmatige Inrigtingen zullen gaan subsidiëren (vergel. art. 21).
Men late veel liever het art. 1 van het ontwerp geheel
vervallen en voege achter al. 2 van art. 2 deze woorden:
t
"Als bijzondere Scholen van middelbaar onderwijs worden
"beschouwd Schoolinrigtingen , door vereenigingen of bijzon-
"dere personen opgerigt en beheerd, bestemd om aan jonge-
]) De wet leert nergens, dat hij, die eene middelbare school oprigt, of aan
het hoofd van zulke school staat, bevoegdheid tot het geven van onderwijs
moet hebben , mits hij maar zelf niet onderwijze. Aldus kan een onbevoegde
een middelbare school openen, waar bijv. het onderwijs in de staaf huishoud-
kunde of eenig ander vak door eeu bevoegde gegeven wordt en al het
overige door hulp- of huisonderwijzers, volgens de wet op het lager oniler-
wijs bevoegd, wordt onderwezen. Het is dan toch een middelbare school,
(zie art. 1 oq 21).