Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Meer twijfelachtig schijnt het, of ook voor meisjes ten
onzent middelbaar onderwijs verkrijgbaar zijn moet. Elders,
bijv. in Zwitserland, heeft men reeds voorlang die vraag
bevestigend beantwoord. Zulke scholen hebben voornamelijk
den meer beschaafden stand op het oog, die onderwijs ver-
langt in de letterkunde van eigen en vreemde talen, die
tegenwoordig natuurkunde niet meer ontberen kan, en voor
wien een goede cursus van opvoedkunde zoo hoogst nuttig
zijn zou.
We hebben straks beweerd, dat dit ontwerp ook te veel
gaf, en wij hadden daarbij allereerst op het oog de burger-
scholen , omschreven in art.^ 13 van het wets-ontwerp. Wij
komen later op deze zaak terug, maar wijzen thans op
de eigenlijke strekking van art. 1, blijkbaar uit hetgeen in de
Memorie van Toelichting bij art. 46 wordt gezegd.
Daar toch leest men :
" Onder dit toezigt" (d. i. van Burg. en Weth. en de In-
specteurs V. h. middelbaar onderwijs) " vallen, behalve de
" openbare burgerscholen en hoogere burgerscholen, de zoo-
" genaamde Fransche scholen en Instituten, handelscholen en der-
"gelijke speciale Inrigtingen, in één woord, alle scholen, waar
ondericijs wordt gegeven in de vakken, welke krachtens deze
" IVet tot het middelbaar onderwijs behooren ".
Men ziet dus, wat art. 1 welligt min duidelijk uitdrukte,
zoodra op een school onderwijs wordt gegeven in een der
vakken genoemd in de art. 13, 16, 17 en 20 van het ontwerp,
wordt die school eene middelbare en aan het toezigt van het
middelbaar onderwijs onderworpen. Dat hiermede in vele
gevallen art. 1 van de Wet op het lager onderwijs, wat
betreft het meer uitgebreid lager onderwijs, wordt te niet
gedaan, of een conflict van tweeërlei toezigt geboren wordt,