Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
e. Gymnasiën.
p]en nieuw artikel wijze dan de vakken van onderwijs aan
voor deze Inrigtingen, en een ander vermelde de eischen die
aan de leeraren worden gesteld, welke allen minstens een
akademischen graad moeten bezitten, die hun tot het geven
van onderwijs bevoegdheid verleent. Het zoogenaamde jus
promovendi kan alsdan behouden blijven, waar dit bestaat,
tot na de regeling van het hooger onderwijs, om later plaats
te maken voor een staatsexamen met diploma, of iets
dergelijks.
Vraagt men als docenten in levende talen, geschiedenis en
wiskunde hier ook dezulken, die eene Universiteits-oplei-
ding hebben genoten, men zal reeds aanstonds aan die
studievakken bij onze Hoogescholen een nieuw leven geven,
aan het geheele gymnasium-onderwijs meer éénheid van rig-
ting verschaffen , en aan de klassieke studiën meer dienst, dan
door eene afscheiding te bevorderen , die op den ondergang
van al wat waarlijk klassiek is, zou kunnen uitloopen.
Op geheel ander gebied missen wij in het ontwerp een
soort van scholen, die aan Nederland noode ontbreken mogen;
wij bedoelen scholen voor zeevarenden.
Onze natie houdt gelukkig haren room nog staande , kloeke
en bekwame zeelieden, door geheel Europa geacht, te kun-
nen leveren. Ook de zeevaart wordt thans wetenschappelijk
beoefend, en moge het voor onze matrozen genoeg zijn , em^
pirisch geoefend te worden, onze stuurlieden en gezagvoerders
hebben meer te weten noodig. Hier spreekt indedaad een
groot Rijksbelang, en een paar degelijke Rijksscholen, waar
stuurmanskunst, metereologie, een paar levende talen, koop-
handelsregt en aardrijkskunde, in tweejarigen cursus, worden
onderwezen, zijn dringende behoefte.