Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. ix
tellingen tot infcherping van dezen of genen en-
kelen pligt, of ter waarfchuwing van deze of ge-
ne enkele ondeugd, aantreft.
De Schrpver heeft die Zedekunde doen vooraf-
gaan, en ik heb dezelve laten volgen, dewijl mij
de Titel: voor het verfland en hart beter klonk,
dan: voor het hart en het verftand. Wil men
echter een omgekeerd gebruik van het v/erkjt ma-
ken , dit ftaat ieder vrij niet alleen, maar ik
geloof ook, dat het foms wel noodzakelijk zal
wezen; naardien er in het Eerfte Deel eenige
zaken voorkomen, waarvoor het verftand van
fommigen, die het geheele Tweede Deel begrijpen
kannen, nog niet rijp genoeg zijn zal. Wat be-
let iemand ook, om zich eerst van het ligtfte in
het Eerfte Deel, en niet vroeger, dan wanneer
het Tweede reeds lang geheel is doorgeloopen,
van het moetjehjk/le in hetzelve te bedienen?
Wanneer men het geheel bij elkander heeft, zoo
behoeft men, wegens het gebruik, niet verlegen
te flaan.
Daar ik nu niet vrees ondank met de ver-
planting van dit Duitfche gewas in onzen vader-
landfchen bodem te zullen behalen, terwijl ik
eenen mijner vrienden, die mij hierin, daar ik
geen* tijd had, om alles zelf te doen, getrouwe-
lijk geholpen heeft, mijnen hartelijken dank be-
tuig; zoo beveel ik hetzelve in de gunst van aU
♦ 5 len.