Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
op elk gebied, Maurits voorgeliclit had. Men wist niet dat,
door hem vooral, het Vaderland uit de gevaren der hoog-
geklommen burgertwisten gered werd. Ook toen was er
religiestrijd. Ook toen werd, in Kerk en in School, de magt der
Overheid ter onderdrukking van een aanzienlijk deel der bevol-
king misbruikt. Ook toen, onder de leus van tolerantie en van
kerkgemeenschap boven geloofsverdeeldheid, het eigenaardige
regt der kerk en de gewetensvrijheid miskend. — Willem-
Lodewijk was de man der zachtmoedige wijsheid, zoodat geen
enkele bladzijde die de geschiedenis dezer twisten ontluistert,
ter zijner verantwoording komt; maar tevens was hij de man der
kloekmoedige veerkracht; ook dan uit pligtbeseftot doortasten
onvervaard, als Maurits, weifelend en besluiteloos, tegen be-
zwaren opzag. Uit Leeuwarden zijn de brieven gedagteekend.
Naar Leeuwarden zag Maurits om raadgeving uit. Van Leeu-
warden ontving Maurits van den Stadhouder in Friesland een
gestadige wekstem. Nu eens schrijft hij: // De godsdienst is op
het spel; de eer en het levensbeginsel, de hartader van den Staat.'
U, Prins van Oranje, zoon van een vader die voor de godsdienst
het leven veil had, u aan wien niet te vergeefs gezag verleend
eu een roeping opgelegd is, betaamt het de minderheid te
beschermen.// Dan weder het: // Liever verlies ik het leven dan
dat ik u niet ter zijde zou staan.// Telkens wordt de prikkel
van het pligtbesef aan Maurits geweten gelegd : // Het voegt
u, in de dienst vau het vaderland vergrijsd, aan iedereen te
doen blijken hoe ver uw vermogen in den Staat reikt; ver-
zekerd zijnde van gesteund te zullen worden door elk wien
het niet om bederf van den Staat te doen is. Laat u door
' „11 s'agit de cette religion laquelle eU le sang, voire le coeur
pcsme tie cest