Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
onbelemmerde uitoefening vau het petitieregt, tot het ideaal
niet slechts, maar tot het wezen van den grondwettigen
staatsvorm. Het is bovendien een onbeschreven regt. Er is
een noodkreet, er is, waar ge mij smert aandoet, een
onbedwingbare uiting van het gevoel, waarvoor het vragen
vau verlof ongerijmd is. De proefnemingen der vrijzinnige
wijsheid geschieden niet op een gevoelloozen patiënt. Ook
liet niet stemgeregtigde volk, al politizeert het niet,
lijdt, gelijk onze voortreffelijke Wormser het uitgedrukt
heeft, onder de kwetsuren van een verkeerdelijk aangewend
lancet.
Omzigtigheid en rijp beraad zijn ook hier onmisbaar;
doch de uitoefening van het petitieregt zaï geen nadeel
stichten, zal, door verlevendiging van den volksgeest, ver-
sterking zijn voor den Staat, wanneer zij het gevolg is,
niet van politieke kunstbewerking , maar van nationaal gevoel;
wanneer ze geen ander doel heeft dan de handhaving der
regten die met gewetensvrijheid in onafscheidelijk verband
staan; wanneer ze, met eenvoud en veerkracht, het getui-
genis aflegt van den Evangeliebelijder. Evenmin de bevoegd-
heid als het regt van klagen is , in de vraag naar christelijk-
nationaal onderwijs, door een financiële grenslijn beperkt.
Ook de godvreezende ambachtsman en daglooner, al kan hij
niet bewijzen waarin en waarom, weet evenwel bij ervaring
dat de wetgever in 1857 zich schroomelijk vergist heeft.
De meest eenvoudige Christen gevoelt het onverdragelijke
van het onregt, wanneer gij het zielevoedsel, in kerk en
school, voor hem of voor zijne kinderen ontoegankelijk stelt.
Of een petitionnement, zoo als door sommigen sedert lang
begeerd werd , spoedig raadzaam zal kunnen worden , laat ik
daar; doch dit weet ik dat in Nederland, dat inzonderheid
ook op dezen Erieschen bodem, waar ook het kiesregt voor