Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
17.. .^Jk»
I
weten hoe men duidelijker kkn doen^^^ömen de onmoge-
lijkheid van diezelfde opleiding tot christelijke deugden welke
vroeger aan den Voorsteller mogelijk scheen.
liet tweede fragment is niet minder opmerkenswaard.
Aldaar wordt het bedriegelijke aangetoond eener vrijheid
van onderwijs, waarbij, onder veel ophef over de bevoegd-
heid van iedereen , alleen de meerderheid gebaat is.
„ Is de bevoegdheid om bijzondere seholen in het leven te roepen
op zich zelf voldoende ? Is het voldoende de vrijheid uit te spreken,
zonder te vragen of er mogelijkheid bestaat dat van de vrijheid
gebruik kan worden gemaakt ? Ieder heeft de bevoegdheid, ma;ir
heeft ook ieder het vermogen? Is het niet eene waarheid, dat door
zeer velen van dat raiddel geen gebruik kan worden gemaakt?....
„ Wanneer meu nu aan de eene zijde het openbaar onderwijs met
onbekrompene hand ziet toegerust met al wat noodig is, om het
zoo goed mogelijk te maken; wanneer aan den anderen kant de
behoefte zich openbaart, blijkbaar in het vestigen alom van bijzon-
dere scholen, om onderwijs te scheppen in een anderen geest dan
de openbare school geven kan, en het daarbij niet verholen kan
blijv'en, dat aldus een zware en dubbele last op de schouders van
zeer velen wordt gelegd, — dan is thans de vraag gewettigd: is
het billijk, is het regtvaardig alle hulp uit diezelfde bronnen, waaruit
het onderwijs der overheid wordt gevoed, te weigeren aan hen,
die de rigting van het openbaar schoolwezen niet kunnen beamen ,
om des gewetens wil? Is het billijk en regtvaardig den zoodanigen
op hunne klagte toe te roepen : waarom niet tevreden met de
openbare school? Zeer velen, de meerderheid is het zelfs wel, waarom
ook gij niet? En zoo gij het niet kunt zijn, welnu, rigt op uwe
, • v - ï eigene kosten bijzondere scholen op; wat gaan ons uwe bezwaren,
[ waarin wij niet deelen, aan?"
^ Wederom vraag ik: wat dunkt u? is hier, in de scherp-
heid der ironie, geen verontwaardiging blijkbaar over het
onregt dat, zooveel jaren achtereen, de groote protestantsche
2