Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
1:J
ophoud. Gij verlangt een oordeel omtrent het overige
gedeelte van het voorstel, omtrent het uitzig-t dat onze
vriend Gratama ons opent. Zoodra wij dit verkrijgen, zegt
ge, geven wij het overige prijs.
Jjet wel ! zoodra gij dit verkrijgt. Ik ontken niet dat gij ,
door deze of dergelijke voorstellen, op afdoende wijs zoudt
worden gebaat: ik vraag: zijt gij van het spoedig tot stand
komen zeker ? Maar, zoo dit, om niets meer te zeggen,
zeer problematiek is, zoudt gij dan niet, door ineensmelting der
twee termijnen , zelfs voor hetgeen aanstonds, zoo de wil daar
is, kan worden afgedaan, op den maar al te bedriegelijken
weg komen van noodeloos en onberekenbaar uitstel? zoudt
gij dan niet gevaar loopen van, in het streven naar een
ver afgelegen doel, zelfs datgene niet te verkrijgen wat, op
zich zelf genomen, van groot belang is, en aan de eerste
reeds door ons bereikte station gereed ligt?
Of ik nu niet al te zeer pessimist ben? of ik, voor de
subsidiëring en wat dies meer zij, de toekomst niet al te
■ 'Jonker inzie? of ik den zooveel gunstiger geworden toe-
's^nd, ook in de Tweede Kamer, misken?
Neen voorzeker! wèl is mij, onder het vele smartelijke
van het afgeloopen jaar, de verdeeldheid onzer vrienden ,
veler slapheid, ook op parlementair terrein, het laten rusten
van beginselen om dezen of genen persoon niet te kwetsen,
en ook, waarom zou ik dit verzwijgen? de ondank jegens
hem die, maanden lang na de kabinetsformatie, letterlijk
alleen in de bres gestaan heeft, bovenal smartelijk geweest;
maar ik heb mij desniettemin, des te meer verblijd, nu de
onvermijdelijkheid althans van een ernstig debat der onder-
wijsquestie aan het licht kwam, en nu ik , zelfs op den
rotsachtigen parlementairen bodem , het: // wij groeijen onder
de verdrukking// aanschouw.