Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
011 politieke tweedragt, iu Gemeenteradeu , Provinciale Sta-
ten , Gedeputeerde Staten, in alle vergaderingen , van den
laagsteii tot den hoogsten trap der staatsliierarcliie, ontsteekt;
dat liet, in den regel, van de meerderheid afhankelijk
maakt; dat het doorgaans aan plaatselijke tjrannij prijs
geeft.'— Neen, ga dan liever eenvoudiger te werk. Geef mij
dan, indien ik slechts tusschen twee jammerlijke stelsels de
keus heb, geef mij dan nog liever te ver gedreven centralisatie;'
dan nog liever het afschuwelijk caesarisme, waaronder de
fransclie natie zoo langen tijd gezucht heeft, en waarop
onze pruissische vrienden, in de bedwelming onzer dagen
cn in het jagen naar eenheid, hoedanig ook, belust zijn.
Mijne andere bedenking is van niet minder gewigt. En
ook deze, let wel! is niet met mijn speciale zienswijs in ver-
band. Wèl betreur ik de slechts partiële overneming van mijn
'drieledig voorstel. ïwee van de drie artikelen wier verandering
ik begeerd heb, art. 24 en 33, zijn opgenomen, het derde
niet. Het schadelijke, het ergerlijke woord christelijke iu
art, 23 blijft. Dit bevreemdt mij niet, nu ik, ten dien opzigte,
zelfs bij sommigen mijner vrienden, eene m. i. betreurenswaar-
dige weifeling ontwaar. Ik zeg er op dit oogenblik niets meer
van. Mijn tweede bezwaar strekt zich verder uit en geldt den
' Men valle hierover den voorsteller niet te hard. Ook dezerzijds
zou vroeger in soortgelijke te gemoetkoniing berust zijn. De overmaat
vau vertrouwen hebben wij uu echter, ten langen leste, verleerd.
' In den zijdelingschen gewetensdwang door Gemeenteraden, Pro-
vinciale Staten, enz., ter zake van de onderwijsqnestie (Henk aan
vaccine, aan schoolgeld, enz.) hebben wij overvloedig de juistheid
geleerd der woorden van den franschen staatsman Dupin over
plaatselijke willekeur: „Si vous eussiez organisé la tyrannie qui
viendrait ainsi s'établir dans nos loyers, elle ferait regretter la
centralisation elle-même. "