Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
Leelden van lionderd voorwerpen verward en len lialve
lot de ziel worden overgeLragt. Zoo gij oplet, welke din-
gen de belangstelling van den zuigeling het meest gaande
maken, zidt gij bevinden, dat alles, wat zich beweegt,
en bovenal onze verschillende huisdieren, zijne aandaciit
liet levendigst wekken. Volg dezen wenk; maak hem op-
merkzaam 0^1 den liond, op het poesje, op het paard,
enz. Laat zijn handje die dieren aanraken, noem hem
hun' naam, boots de geluiden voor hem na, die ze ma-
ken, want niet alleen het oog, ook het gehoor wil
geoefend worden; liet oor moet allerlei toonen en gelui-
den aan de ziel overbrengen; zonder dat zou de ver-
standelijke ontwikkeling eenzijdig en onvolledig blijven.
De plaats, waar voor de zintuigen het allermeest le lee-
ren valt, is ongetwijfeld de vrije natuur, met de lallooze
kleurschakéringen en menigerlei gedaanten, die daar te
zien, en de veelvuldige geluiden, die daar te hooren zijn.
(ielijk de Doctor u gezegd heeft, dat hel voor de gezond-
heid van het ligchaam v an den zuigeling heilzaam is,
dagelijks bij goed weêr in de open lucht en zoo moge-
lijk ook in de vrije natuur gebragl te worden, zoo zeg
ik u: de vrije natuur is ook de beste oefenplaats voor
de zintuigen en voor den onlwakenden geest van het kind.
"Maar, moeders! hel is niet genoeg, dat er licht begint
op te gaan in het hoofdje van den zuigeling, er moet
vooral ook warmte komen in zijn hart, en wie zal die
warmte gev^en? Alwederom gij; niemand ter wereld is
daartoe zoo goed in staat als gij!
"Opdat uw zuigeling een goed kind worde, en dit be-
geert gij immers bovenal ? — moet hij voor alles gestemd
worden lot licflichben.
"Zoodra de zuigeling begint lief te hebben, is zijne zede-
lijke ontwikkeling op goeden weg, gelijk de verstande-
lijke vorming op goeden weg is, zoodra d^ zintuigen ge-
regeld werkzaam zijn.
"Liefde is de grondslag der zedelijkheid; liefde is de
stam, waaruit velerlei goede hoedanigheden als takken
cn bloesems ontspruiten. — ^Nlaar liefde moet gewekt en
gekweekt worden door liefde. Als het kind onder liefde-