Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
oiil\\ikkeliiig eu maakt gij uw kiiul A oorspoedig en krach-
tig. Beweging verlevendigt den bloedsomloop, verschaft
goede spijsvertering cn verkwikkenden slaap; bovenal geeft
zij kracht aan de spieren, en heeft bovendien het voor-
deel, dat ze het kind opgeruimd en tevreden houdt. Be-
dwing daarom den lust des zuigelings niet, om zich te
bewegen; in tegendeel geef hem ruime gelegenheid om
zijne geringe krachten in te spannen en te oefenen. Reeds
in de eerste maanden kan de moeder hem tot eene ge-
ringe, maar weldadige inspanning opwekken door hem,
als hij honger heeft, de borst op een' kleinen afstand aan
te bieden, en hem het genoegen van zich te verzadigen
met eene kleine moeite te doen betalen. En zoo het u
waarlijk ernst is, dat hij vroegtijdig leere loopen, moet hij,
vier maanden oud geworden, dagelijks gedurende eenige
oogenblikken op den grond van het vertrek op den rug
neergelegd worden. Laat u evenA\el niet afschrikken, bijal-
dien hem dit in den beginne mögt mishagen; als gij
met zachtheid uw voornemen doorzet, hem minzaam toe-
spreekt, hem bezig houdt en met liem speelt, terwijl hij
op den grond ligt, zal hij zich niet alleen met de liggende
houding veraoenen, maar er zelfs behagen in beginnen te
scheppen. Gij zult alsdan met genoegen opmerken, hoe hij
naar willekeur op zijde rolt en weèr op den rug, hoe hij
meer en meer de kleine leden uitstrekt naar het speelgoed,
dat gij rondom hem gelegd hebt, hoe hij langzamerhand
begint te krui2:)en, en zelfs moeite gaat doen, om zich van
den grond op te i'igten! Dit, moeders! is de eenige ware
manier om de zuigelingen voor hunnen leeftijd regt voor-
deelig te maken, en tevens het eenig onschadelijk mid-
del, om hen tot vroegtijdig loopen aan te sporen. Terwijl
het kind, alzoo spelende, op den grond ligt, wint gij in-
tusschen tijd om een' of anderen huisselijken arbeid in
zijne nabijheid te verrigten. In ons land, ik weet het,
maken vele moeders tegenwerpingen tegen zoodanig op
den grond neerleggen van zuigelingen, maar door eene
verstandige Duitsche moeder wordt die gewoonte in de
vtdgende bewoordingen aangepi-ezen : "Als het doelmatigste
"rigtsnoer voor het bezig houden van uw kleine kind,