Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 65 —
Asijls jiiel clan niel moeite te genezen zijn. Om nu al dat
ongerijf te voorkomen, is er maar één middel, namelijk,
de grootste zindelijkheid, bestaande in veelvuldig w as-
schen en in veelvuldig aantrekken van schoon en wèl
gedroogd ondergoed. De meeste moeders heseffen niet ge-
noeg, hoe groot eene weldaad zij aan hare zuigelingen
bewijzen, door ze dagelijks over het geheele ligchaam goed
te wasschen! Daardoor versterkt men de huid cn het ge-
heele zenuwgestel; daardoor beveiligt men het kind tegen
verkoudheden; daardoor weert men de velerlei soort van
huiduitslag af, waarvoor de kinderlijke leeftijd eene zoo
groote vatbaarheid toont; daardoor, in één woord, ver-
sterkt men, op eene uitnemende wijs, het geheele kind.
Daarom is het zeer te betreuren , dat hier te lande niet
alleen onder de lagere klasse, maar zelfs bij den burger-
stand zulke onverstandige vooroordeelen heerschen nopens
het wasschen van den zuigeling. Zoo ken ik, bij voor-
beeld, geen noodlottiger en verderfelijker dwaling, dan de
geheel cn al ongegronde vrees, om dagelijks de hoofden
der jonge kinderen te wasschen, hetzij men verkeerdelijk
V reest voor het vatten van koude, hetzij men bang is de
hersentjes te kwetsen, hetzij men eindelijk in de onge-
rijmde dwaling verkeert, dat bet stof en de korsten, die
zich tusschen de haren van de kinderen verzamelen, hel
hoofd waiTn houden en de gezondheid bevorderen. Niel
weinige vrouwen hier te lande meenen ter goeder trouw
het hoofd des kinds niet te mogen wasschen, zoo lang de
hersenen — gelijk men zegt — nog niet gesloten zijn.
Ach! begrepen ze toch, die welmeenende, maar kortzig-
tige moeders, aan hoeveel ellende zij hare zuigelingen door
/.nik eene ongegronde vrees blootstellen! Zoo het kind maar
den minsten aanleg heeft tot hoofdzeer, zal die walgelijke,
dikwijls hardnekkige ziekte zeker en gewis uitbreken , als
men verzuimt het hoofdje dagelijks te reinigen. Koude
zal de zuigeling niet vatten, zoo ge zijn hoofd wascht;
het tegendeel is waar: zoo ge het waschwater langzamer-
hand koeler neemt, en zorg draagt het hoofdje na het
wasschen behoorlijk af te droogen, zult ge te weeg bren-
gen, dat uw kind van verkoudheden vrijblijft. En niet