Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 56 —
dat het pappotjc achterlijk zou wezen. Als liet niet lan-
ger zóó kan, probeert men eene andere soort van pap:
nieelhrij, pap van wortelen, karnemelk met meel en wal
boter, pap met bier, wat wordt er niet al gegeven! Al
Vüortproberende, vervalt men van de eene ongerijmdheid
lot de andere en komt al verder en verder ^an 't regte
sjioor. Veelal wordt het ongelukkige kind het slagtofler,
of, zoo het bij geluk in 't leven blijft, ziet hel er uit niet
als een kind, maar als een oud mannetje: het heeft ma-
gere, bleeke wangen, een' dikken buik, dunne, krachle-
looze beenen, waar de huid slap, soms met rimpels, om-
heen hangt. Hoogst zelden blijven zulke slechtgevoede kin-
deren vrij van de noodlottige klierziekte, die hier te lande
zoo algemeen is en zich onder velerlei vormen openbaart.
Enkele, ja enkele malen worden zulke met pap opgebragte
kindertjes dik en zwaa)-, en de moeders meenen dan, dat
ze gezond zijn; maar ze zijn niet gezond; ze hebben
eene wit-geelachtige kleur, en niet dal rozerood op wan-
gen en lippen, gelijk de met goed zog doorvoede zuige-
lingen; ze hebben dolle oogen en een' opgezetlen buik;
ze hebben w el dikke beenen en dikke knien, maar in
die beenen zit geen kracht; ze zijn loom en iraag; ze mis-
sen de eigenaardige bewegelijkheid van gezonde kinde-
ren. Beschuldigt mij niet van overdrijving, lezeressen! Ziet
uit eigene oogen, onderzoekt zelve bij de kinderen uwer be-
kenden , en gij zult toestemmen, dat het hier geschrevene
letterlijk waarheid is. Trouwens het kan niet anders we-
zen. De pap toch bevat niet al die grondstoffen, welke
het kinderlijk ligchaam, om zich behoorlijk te kunnen
ontwikkelen , volstrekt noodig heeft. Bij enkel pap kunnen
(le beenderen van het kind niet hard en de spieren niet
sterk worden, omdat de pap niet genoegzaam voorzien is
van de grondstoffen, waaruit al de verschillende ligchaams-
dcelen zich vormen. Zoo ik hier in een wetenschappelijk
betoog w ilde treden, zou ik u de zaak meer duidelijk kun-
nen bewijzen. Geloof intusschen, dat men, door niets
dan pap te geven, het leven van zijn kind roekeloos oj»
't spel zet. Als alle moeders dit beseften, zouden hon-
derde kinderen, die thans jaarlijks verkwijnen, tot nuUige